PROCES INWESTYCYJNY od A do Z

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy sprawdzić czy teren, na którym ma być realizowana inwestycja jest własnością  Miasta Poznania. (Informacje w tej sprawie - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań).

WAŻNE 

Realizacja inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia  jest możliwa wyłącznie na terenie stanowiącym własność Miasta Poznań. Jeżeli chodzi o realizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w przypadku naruszenia praw własności, niezbędna jest służebność gruntowa na rzecz gestora sieci,  w formie aktu notarialnego.

2. Uzyskanie warunków technicznych dla planowanej inwestycji, które wydaje  odpowiednia jednostka. Informacja w tej sprawie w zależności od rodzaju inwestycji:

- nawierzchnia - Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

-  sieci wodociągowo-kanalizacyjne  - Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

3. Wstępne oszacowanie kosztów inwestycji. Należy skontaktować  się z projektantem w celu opracowania dokumentacji projektowej.

4.  Ustalenie rodzaju podmiotu, który będzie reprezentował mieszkańców. Najlepszą i najwygodniejszą dla mieszkańca formą reprezentacji jest forma stowarzyszenia zwykłego.

5. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego (Informacja w tej sprawie Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań)

WAŻNE 

Wszystkie rachunki, faktury dotyczące realizacji inwestycji np. za uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, dokumentacji projektowej są wystawiane na Stowarzyszenie a nie na os. fizyczną i są płacone z konta Stowarzyszenia. Będą one  podstawą do finansowego rozliczenia inwestycji.

6. Złożenie  wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami (Wydział Gospodarki Komunalnej , ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań I piętro, pok. 110, 111)

7. Wniosek Stowarzyszenia podlega ocenie Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem.

8. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komsję, Wydział przygotowuje umowę pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem.

9. Stowarzyszenie  podpisuje umowę z Miastem na realizację  zadania publicznego zaakceptowanego przez Komisję.

10. W przypadku inwestycji, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, tj.  129.351,00 netto (159.101,73 zł brutto) Stowarzyszenie jest zobowiązane do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z procedurą określoną w ustawie  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

11.  W przypadku inwestycji, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro Stowarzyszenie powinno dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, skierowane do co najmniej trzech wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert. 

UWAGA

W sytuacji, gdy pomimo wystosowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, wpłynie tylko jedna oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

12. Stowarzyszenie przekazuje Miastu dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

13. Stowarzyszenie, które działa w imieniu i na rzecz Miasta, po wyborze wykonawcy przekaże Miastu jeden egzemplarz podpisanej z nim umowy.

14. Po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac, stwierdzonych podpisami wykonawcy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Stowarzyszenia oraz przedstawiciela Miasta, Stowarzyszenie wspólnie z Miastem przystępuje do rozliczenia  finansowego zadania.

15. Miasto finansuje realizację zadania po uruchomieniu w pierwszej kolejności środków poniesionych przez Stowarzyszenie. Rachunki (faktury) Stowarzyszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty są sprawdzane pod względem celowości ich poniesienia.

16. Stowarzyszenie zgłasza do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenie budowy.

17. Stowarzyszenie dostarcza Miastu dokument potwierdzający zakończenie inwestycji.

18. Po zakończeniu budowy, Stowarzyszenie przekaże nieodpłatnie na rzecz Miasta komplet dokumentacji powykonawczej.