Przygotowanie organów samorządu terytorialnego do kierowania miastem Poznań w ramach systemu kierowania obroną województwa

Prezydent Miasta Poznania w stanie stałej gotowości obronnej państwa, jak też w przypadku wprowadzenia wyższych  stanów gotowości obronnej wykonuje swoje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statutu Miasta Poznania przy pomocy Urzędu Miasta Poznania.

W Urzędzie Miasta Poznania zorganizowano Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Poznania (GSK PMP) w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, które uruchamia się do pełnej funkcjonalności w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także w czasie wojny. 

Zasady organizacji i funkcjonowania GSK PMP zawiera zarządzenie nr 423/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania.

Dla zapewnienia wymiany informacji, podejmowania i przekazywania decyzji oraz współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych i operacyjnych wykorzystuje się systemy łączności przewodowej oraz radiowej, systemy informatyczne oraz zbudowany przez Miasto Poznań, we współdziałaniu ze służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo w mieście "System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania".

W Urzędzie Miasta Poznania utworzono stały dyżur Prezydenta Miasta Poznania, którego celem jest zapewnienie możliwości przekazywania decyzji związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Poznań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Zadania realizowane w ramach Stałego Dyżuru obejmują:

  1. przyjmowanie i przekazywanie wykonawcom ujętym w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Poznań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" decyzji i zadań Prezydenta Miasta Poznania i Wojewody Wielkopolskiego;
  2. powiadamianie osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Poznania o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu;
  3. ewidencjonowania treści decyzji, zadań i informacji w dzienniku ewidencji informacji;
  4. utrzymywanie łączności ze Stałym Dyżurem Wojewody Wielkopolskiego;
  5. współdziałanie w realizacji zadań operacyjnych ze stałymi dyżurami jednostek zewnętrznych.

Stały Dyżur Prezydenta Miasta Poznania został utworzony na podstawie zarządzania Prezydenta Miasta Poznania nr 3/2013/K z dnia 16.01.2013 r. w sprawie  stałego dyżuru Prezydenta Miasta Poznania. Szczegóły działania stałego dyżuru zawiera instrukcja działania stałego dyżuru (załącznik poniżej).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej