Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

W latach 2016-2018 Miasto Poznań realizowało i finansowało następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:


"Trzymaj Ciepło" to organizowany przez Miasto Poznań i kierowany do mieszkańców Poznania, autorski program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków wraz z akcją edukacyjno-informacyjną na rzecz, działań i zachowań energooszczędnych oraz proekologicznych - zgodnie z zasadą "myśl globalnie, działaj lokalnie". Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty ciepła w budynkach powodując niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska obciążają także budżety mieszkańców.

Program jest organizowany od 2009 roku i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców oraz mediów, był wielokrotnie nagradzany za swoją innowacyjność, np. otrzymał wyróżnienie przyznane przez Ministra Środowiska w konkursie PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII za organiczne podejmowanie tematu edukacji ekologicznej oraz działanie na rzecz środowiska. W latach 2016 oraz 2017 badaniom termowizyjnym poddano łącznie 955 budynków mieszkalnych oraz 55 kamienic na terenie Poznania.

Z badań ankietowych, które co roku są przeprowadzane wśród uczestników akcji, wynika, iż około 40% uczestników, po otrzymaniu raportu, decyduje się na jakąkolwiek inwestycję termo modernizacyjną. Często są to najprostsze działania, jak uszczelnienie okien i drzwi. Dzięki temu ponad połowa osób, które zdecydowały się na przeprowadzenie inwestycji, oszczędza co roku od 5 do 10% na opłatach za energię cieplną.


Programy KAWKA i KAWKA BIS
W latach 2016 -2017 na terenie Poznania był realizowany ogólnopolski program KAWKA (zaplanowany na 3 lata - 2015, 2016, 2017), finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasta Poznania oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem programu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym w szczególności najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i kominkach.

W ramach programu udzielano dotacji celowych wspierających mieszkańców w likwidacji pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym i zastąpieniu ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem gazowym lub ogrzewaniem elektrycznym. Ze względu na poziom koncentracji emisji zanieczyszczeń program KAWKA dotyczył obszarów położonych w centrum - Starego Miasta, Chwaliszewa, Wildy północnej i Łazarza.

Efekty realizacji programu KAWKA w Poznaniu w latach 2015 - 2017, to:

  • Wyeliminowana emisja pyłów PM10 - 19,23 Mg/rok
  • Wyeliminowana emisja B (a)P - 12 Mg/rok
  • Zredukowana ilość opału - 2.349 Mg/rok

Kontynuacją zakończonego w 2017 roku projektu KAWKA jest realizowany od 2018 roku (zaplanowany na trzy kolejne lata 2018, 2019, 2020) program KAWKA BIS. W odróżnieniu od programu KAWKA, program KAWKA BIS obejmuje zasięgiem obszar całego miasta i jest w całości finansowany z budżetu Miasta Poznania. Założeniem programu jest trwała likwidacja kotłów opalanych węglem i drewnem i zastąpienie ich ciepłem z miejskie sieci ciepłowniczej, pomp ciepła albo zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną.

Aktualnie trwają rozliczenia inwestycji przeprowadzonych w 2018 roku.


Pod koniec 2016 roku uruchomiona została Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). W 2017 roku przetworzyła ponad 210 000 Mg odpadów, w wyniku czego powstało ok. 1 000 000 MWh energii elektycznej i ok. 267 000 GJ ciepła. ITPOK został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT - Best Available Techniques). Oznacza to, że został  wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na spełnienie surowych norm środowiskowych polskiego i unijnego prawa. Sprawia to, że Instalacja spełnia wszystkie wymogi ujęte w Pozwoleniu Zintegrowanym wydanym dla tej inwestycji.


Biokompostownia została oddana do użytku w 2016 roku i zlokalizowana jest na północnych obrzeżach miasta Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie. Instalacja jest uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami w regionie. Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych powstał kluczowy element systemu, który pozwala m.in. na wywiązanie się z obowiązku recyklingu zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Wybudowana instalacja rocznie przerabia 30.000 Mg odpadów, w tym selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, tj. odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpady kuchenne. Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady biodegradowalne zostają przetworzone w energię elektryczną i cieplną oraz w wysokiej jakości kompost. Funkcjonowanie instalacji wpływa na ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych powstających na obszarze Aglomeracji Poznańskiej. 


Ecodriving Bezpiecznego Poznania to cykl realizowanych przez Miasto bezpłatnych szkoleń z zakresu Ecodrivingu - stylu jazdy pozwalającego na ekonomiczną, płynną i bezpieczniejszą jazdę dającą oszczędności paliwa przeciętnie 20%, co wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Szkolenia prowadzone są w warunkach rzeczywistych w ruchu miejskim. Do tej pory odbyło się 5 edycji szkoleń. W latach 2016 - 2017 zostało przeszkolonych 400 poznańskich kierowców.

Nadrzędnym celem Ecodrivingu jest zmiana przyzwyczajeń i zachowań kierowców, służąca zmniejszeniu obciążenia środowiska, zmniejszeniu obciążenia kosztami eksploatacji pojazdu, a także zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ecodriving jest również techniką zalecaną przez UE oraz od 1 stycznia 2015 r. - obowiązkowym elementem kursu i egzaminu na prawo jazdy.

Za projekt "Ecodrivingu Bezpiecznego Poznania" Miasto Poznań otrzymało I nagrodą w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2012" oraz I miejsce w konkursie "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego rozwoju" (2011).


Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Rawicka, zlecona przez Szkołę Podstawową nr 4 w roku 2017:

  • Wykonanie budynku spełniającego obowiązujące normy energooszczędności
  • Oprawy oświetleniowe ledowe
  • System wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła

Budowa budynków placówek opiekuńczo wychowawczych, zlecona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W roku 2018 wykonano standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych - budowę 4 budynków opiekuńczo wychowawczych oraz budynku administracyjnego przy ul. Sarmackiej, Aragońskiej w zakresie:

  • Wykonanie 5 budynków spełniających obowiązujące normy energooszczędności
  • Oprawy oświetleniowe ledowe
  • Przygotowanie ciepłej wody w oparciu o solary słoneczne

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej