Realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS)

W celu przygotowania do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszczniczych na obszarze miasta Poznania utworzono Punkt Kontaktowy Wsparcia Państwa - Gospodarza (ang.: HNS - Host Nation Support) Prezydenta Miasta Poznania.

HNS to wojskowa i cywilna pomoc udzielana przez państwo - gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i podczas konfliktów zbrojnych sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom NATO, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza. Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska. Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.

Miasto Poznań w ramach HNS jest wykonawcą zadań m.in. w zakresie:

  • udostępnienia nieruchomości gruntowych i lokalowych na potrzeby zakwaterowania wojsk sojuszniczych oraz do magazynowania ich uzbrojenia, urządzeń i środków materiałowych,
  • udostępnienia miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników przepisów o ochronie środowiska,
  • wsparcia w zapewnieniu dostaw podstawowych mediów: wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej,
  • dostawy usług w zakresie wywozu nieczystości i zapewnienia właściwych warunków sanitarnych,
  • udzielania pomocy w zakresie organizacji transportu i przemieszczania wojsk sojuszniczych oraz ich sprzętu na terenie miasta,
  • zapewnienia pomocy i opieki medycznej,
  • udostępniania informacji dotyczących obowiązującego w Polsce prawa, informacji o wymaganiach administracji samorządowej oraz udzielania pomocy prawnej,
  • wsparcia w obsłudze medialnej.

Szczegóły realizacji ww. zadań zawarto w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 325/2017/P z dnia 18.05.2017r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej