Regranting w ramach CIL

Regranting to przekazanie dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Jest to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 a organami samorządu terytorialnego.

W ramach otwartego konkurscu ofert nr 20/2017 na operatora zadania publicznego wybrano Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Projekt Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych, realizowany jest w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Swoim obszarem obejmuje cały Poznań.

Operator aktualnie ogłosił Konkurs Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017. Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców Miasta Poznania i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej.

Nabór wniosków potrwa od 07. kwietnia 2017 roku do 19. maja 2017 roku do godz. 12.00.

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator-konkurs-mikrodotacji-cil/

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Do zadań Operatora należą również  takie działania jak: prowadzenie Punktu Doradczego, który świadczy usługi dla realizatorów mikrograntów poprzez m.in. dyżury doradcze; przeprowadzanie warsztatów doradczych z zakresu rozliczania projektów dla realizatorów mikrograntów itp.