Co się działo w 2010 roku ?

1 grudzień 2010 rok - trwa wyścig z pogodą - roboty drogowe na ul.Dusznickiej trwają. Wykonawca robót wykorzystuje każdy moment dobrej pogody żeby zakończyć układanie nawierzchni.Stowarzyszenie chce swoim członkom sprawić prezent "gwiazdkowy"


22  listopad 2010 rok - trwa wyścig z czasem i pogodą wygrywany w większości przez Stowarzyszenia - została zakończona budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.Chmurnej. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru - do końca b.r. budowa zostanie rozliczona i przejęta przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jako majątek Miasta.


19 listopad 2010 rok - został dokonany odbiór technicznu ul.Międzyzdrojskiej - Zarząd Dróg Miejskich oraz służby techniczne odebrały wykonane prace. Nowa nawierzchnia powiekszyła ilość wykonany dróg przez mieszkańców. Wieloletnia współpraca mieszkańców z "Miastem" uczyniła Osiedle Smochowice jednym z piekniejszych terenów zamieszkałych przez poznaniaków. Tych, którzy sceptycznie podchodzą do przedstawionych informacji zapraszmy na spacer po Osiedlu.


18 listopad 2010 rok - mieszkańcy ulicy Santockiej wraz z "Miastem" na odcinku od ul.Lubowskiej do ul. Polanowskiej - przygotowują sobie prezent świąteczny. Już w grudniu staraniem Stowarzyszenia zostaną oddane do użytkowania chodniki pozwalające "suchą nogą" przemieszczać się po osiedlu. Wykonawca czyni wszelkie starania aby termin został dotrzymany. Tempo prac i zaawansowanie robót pozwala optymistycznie myśleć o zakończeniu prac. Jak dobrze przebiega współpraca pomiędzy jednostkami miejskimi niech świadczy fakt, że nawierzchnia asfaltowa została ułożona przez Zarząd Dróg Miejskich.


17 listopad 2010 rok - trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul.Strzyżowskiej. Pogoda nie rozpieszcza wykonawców, stwarzając utrudnienia w realizacji  robót. W związku z koniecznością zakończenia inwestycji do 15 grudnia 2010 roku - wykonawcy starają się wykorzystać każdy dzień nie zważając na bardzo trudne warunki atmosferyczne.


10 listopad 2010 rok - na zaproszenie Radnego Rady Miasta Poznania - Pana Wojciecha Kręglewskiego - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński, Dyrektor ZDM-u, oraz pracownicy Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności - odpowiadali na pytania mieszkańców zainteresowanych realizowaniem nawierzchni drogowych. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 54 przy ul. Małoszyńskiej w Poznaniu. Konkretne pytania mieszkańców dotyczyły realizacji dróg w ramach statutowych zadań miasta - wraz z przyszłym naliczaniem opłat adiacenckich oraz współrealizacji tego typu budów w formie inwestycji lokalnych. Udzielono mieszkańcom wszelkich odpowiedzi związanych z budową nawierzchni drogowych - teraz w ramach dyskusji sąsiedzkich zostanie podjęta decyzja o ewentualnym sposobie wykonania robót.


9 listopad 2010 roku - rozpoczęto budowę nawierzchni ul. Dusznickiej. Stowarzyszenie pokonało wiele trudności związanych z uruchomieniem zadania. Firma, która wygrała przetarg zobowiązana została do wykonania robót do końca roku. Życzymy powodzenia.


8 listopad 2010 roku - Gabinet Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego - podpisywanie umów. Ostatnia grupa Stowarzyszeń podpisała umowy o współrealizacje zadań inwestycyjnych z miastem Poznań. Z uwagi na kończący się rok budżetowy Pan Prezydent Kruszyński zobowiązał Stowarzyszenia do wzmożenia tempa realizacji robót budowlanych. Wręczając umowy życzył przedstawicielom Stowarzyszeń wykonania podjetych zadań oferując jak zwykle wszechstronną pomoc w trakcie wykonywania zadań budowlanych.


11 pażdziernik 2010 rok - Odbyło sie ostatnie posiedzenie komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych realizujących wspólnie z "Miastem" zadania o charakterze infrastruktury komunalnej. Kończy działalność Komisja  w kadencji Rady Miasta Poznania 2006-2010 r. Członkowie Komisji po przeanalizowaniu propozycji przedstawionych przez Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności - zaaprobowali wszelkie zmiany wynikające w trakcie przygotowania inwestycji. Po zatwierdzeniu wyników Stowarzyszenia zostaną poinformowane o decyzji Komisji.


21 październik 2010 rok - Po podpisaniu przez Za-cę Prezydenta Miasta Poznania  - Pana Mirosława Kruszyńskiego protokołu z drugiego posiedzenia Komisji opiniujacej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji lokalnych, zostało wydane Zarządzenie Nr 768/2010/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ofert inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2010r.


4 październik 2010 rok - Po rozstrzygnietym przetargu rozpoczęto montaż kanałów w ul.Oliwskiej i Świeckiej  Realizowana  przez Stowarzyszenie budowa wspólnie z miastem zapewni odwodnienie ul.Oliwskiej i Świeckiej. W ramach inwestycji zostaną wybudowane kanały deszczowe Ø 400mm o łącznej długości 411,00 mb, Ø  315mm o długości 255,00 mb oraz  Ø 200mm o długości 50,00 mb.Wykonanie kanałów deszczowych jest I-szym etapem projektowanej inwestycji. Efektem końcowym bedzie budowa nawierzchni drogowej.


5 październik 2010 rok - została zakończona budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul.Kowarskiej. Prace wykonano sprawnie - obecnie sieć poddawana jest odbiorom końcowym a Stowarzyszenie przystąpiło do rozliczeń z " Miastem ".


1 październik 2010 rok - trwa budowa kanałów sanitarnych w ul. Uprawnej na terenie Szczepankowa. Prace przebiegają w bardzo trudnych warunkach. Wysoki poziom wody gruntowej stwarza wiele problemów wykonawcy i służbom technicznym.Pokonywanie tych problemów dowodzi, że realizacja infrastruktury na zasadzie współinwestowania mieszkańców i miasta przebiega zgodnie ze sztuka budowlaną i nie odbiega od obowiązujących standardów w budownictwie.Dodatkowym utrudnienie dla współinwestorów jest budowa przepompowni.


23 września 2010 roku o godz 17 00  Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny wmurował pamiątkową kostkę w chodnik przy ul. Międzyzdrojskiej. W ten sposób podsumował wieloletnią działalność Społecznego Komitetu Budowy Sieci Kanalizacyjnej Osiedla Smochowice. Wbudowanie kostki rozpoczeło uroczystości związane z podziękowaniem za społeczną działalnośc  Przewodniczącemu SKB Panu Leszkowi Machnickiemu


Działalność Mieszkańców Smochowic pod przewodnictwem Pana Leszka Machnickiego - to nie tylko budowa sieci kanalizacyjnej - działające w dzielnicy Stowarzyszenie wspólnie z miastem wybudowało kompleks boisk sportowych. Przed świetnie wykorzystywanymi obiektami sportowymi, na pana Leszka Machnickiego czekała delegacja mieszkańców - dziękując serdecznie za wieloletnią działalność zakończoną wybudowaniem sportowych obiektów


Na wniosek Rady Osiedla Smochowice - Kapituła działająca przy Prezydencie Miasta Poznania - zarekomendowała Pana Leszka Machnickiego do wyróżnienia (po raz pierwszy w historii miasta ) Złotą Różą. Wręczenie wyróżnienia miało bardzo uroczysty charakter - Pan Leszek Machnicki otrzymał Złotą Różę z rąk Prezydenta Ryszarda Grobelnego - a uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele władz miasta z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Panem Grzegorzem Ganowiczem, przyjaciele , sąsiedzi i zaproszeni goście.


14 wrzesień 2010 rok - Została zakończona budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Za Cybiną. Mieszkańcy ulicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu przygotowują się obecnie do realizacji sieci wodociągowej. Do końca br ulica Za Cybiną zostanie wyposażona w podstawową infrastrukture komunalną.


8 wrzesień 2010 rok. zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Buskiej i Szczawnickiej. W ramach inwestycji lokalnej wybudowano - sieć wodociągową 125 mm o długośći 187,92 mb oraz kanał sanitarny 250 mm o długości ca 50 mb


19 sierpień 2010 rok. - Zakończono prace związane z  oświetleniem ulicy Nakielskiej w Poznaniu. Staraniem mieszkańców i finansowej pomocy Miasta - ulica jest oświetlona no i bezpieczniejsza.


9 sierpień 2010 rok - Trwają intensywne prace na ul.Międzyzdrojskiej. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej - Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej Osiedla Smochowice - przystąpił do odtworzenia nawierzchni drogowej.Tempo prac jak zwykle na Osiedlu Smochowice bardzo dobre.Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy - jest Pan Leszek Machnicki - wieloletni działacz społeczy - wytypowany przez Kapitułę Złotej Róży do uhonorowania tym wyróżnieniem przyznanym po raz pierwszy w naszym mieście.


15 lipiec 2010 rok -  Ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ul.Uprawnej na Osiedlu Szczepankowo. Zadania realizują 2 Stowarzyszenia. Współpraca mieszkańców Osiedla jest wzorowa. Razem przeprowadzono wybór wykonawców w ramach ogłoszonych przetargów i wspólnie mieszkańcy - współinwestorzy doglądają postępu robót.


12 lipiec 2010 rok -zakończono budowanie sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głuszyna w Poznaniu - z uwagi na wysoki stan wody gruntowej prace były znacznie utrudnione - w wyniku współdziałania z Miastem - kilku mieszkańców naszego miasta podłączylo swoje budynki mieszkalne do miejskiej sieci.


8 lipiec 2010 rok - Gabinet Prezydenta Miasta Poznania - Pana Ryszarda Grobelnego - decyzja Prezydenta stała się faktem - właśnie 8 lipca 2010 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Kapituły Złotej Róży. Na zaproszenie Prezydenta odpowiedzili obecni i byli Radni -  Rady Miasta Poznania chcący dołączyć do propagowanej przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego idei wyróżniania ludzi , którzy dla naszego miasta poświęcili i poświęcają wiele społecznych godzin ofiarując je  lokalnej społeczności. Prezydent poprosił zaproszonych gości o ukonstytuowanie się Kapituły. W wyniku głosowania na Przewodniczącą Kapituły wybrano Panią Lidię Dudziak - Radną Rady Miasta Poznania, Zastępcą Przewodniczącego został Pan Klemens Mikuła - były Radny Rady Miasta Poznania a sekretarzem Pan Zbigniew Kwiatkowski - Główny Specjalista Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności. Członkami Kapituły zostali - Pan Janusz Tomczak - były Radny Rady Miasta Poznania, Pan Andrzej Bielerzewski - obecny Radny Rady Miasta Poznania - Pan Maciej Przybylak - obecny Radny Rady Miasta Poznania - Pan Zbigniew Szelągowicz - Kierownik Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności.Sądząc po składzie Kapituły mamy pewność, że wyróżniani będę mieszkańcy naszego miasta, którzy czynnie uczestniczą w współbudowaniu jego zasobów infrastrukturalnych. Kapitule i Pani Przewodniczącej życzymy powodzenia.


8 lipiec 2010 rok Gabinet Przezydenta Miasta Poznania.Kapituła Złotej Róży wybrała pierwszego kandydata do przyznania wyróżnienia Prezydenta Miasta Poznania. Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 roku Kapituła rozpatrzyła pozytywnie wniosek Rady Osiedla Smochowice o wyróżnienie Pana Leszka Machnickiego Złotą Różą. Pan Leszek Machnicki to wieloletni Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Sieci Kanalizacyjnej na Osiedlu Smochowice. Jego zasługi, autorytet i szacunek jakim darzą go mieszkańcy Smochowic znalazł pełne uznanie w Komisji. Kandydatura Pana Leszka Machnickiego została wybrana przez Komisję jednogłośnie.Obecnie trwają uzgodnienie z Radą Osiedla odnośnie terminu  wręczenia Panu Machnickiemu wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Poznania.


28 czerwca 2010 roku - Gabinet Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego - kolejny etap podpisywania umów w ramach inwestycji lokalnych z udziałem ludności.


4 czerwca 2010 roku - Gabinet Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego - kolejny etap podpisywania umów o współrealizacje zadań inwestycyjnych. W trakcie spotkania, przedstawiciele Stowarzyszeń przekazują Panu Prezydentowi wszelkie problemy jakie napotykają w trakcie przygotowywania inwestycji. Pomoc Pana Prezydenta jest jak zwykle szybka i konkretna


17 maja 2010 roku rozpoczęła się realizacja zadań inwestycyjnych. Na ulicy Dzięgielowej w Poznaniu - mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu po podpisaniu umowy z miastem o współrealizacje zadania infrastrukturalnego rozpoczęli budowę sieci wodociągowej. Sądząc po tempie prac oddanie do użytkowania sieci wodociągowej nastąpi wkrótce.


10 maja 2010 roku - Gabinet Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego to termin związany z podpisaniem pierwszych 6 umów na współrealizacje zadań lokalnych. Uroczysta oprawa momentu podpisania umowy to szacunek władz miasta Poznania - dla jego mieszkańców, chcących pomóc miastu w realizowania urządzeń infrastrukturalnych na teranach osiedli peryferyjnych. Do gabinetu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszeń:

 •  Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul.Dzięgielowej w Poznaniu
 •  Stowarzyszenie "OWCZA" na rzecz budowy wodociągu na ul.Owczej Poznaniu
 • Stowarzyszenie  na rzecz budowy wodociągu w ul.bocznej od ulicy Bobrownickiej w Poznaniu 
 • Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji w ul.Lwa Tołstoja wPoznaniu
 • JANDACH Przedsiębiorstwo Wielobranzowe 
 • Stowarzyszenie na rzecz budowy przyłącza wody i gazu w ul.Szmaragdowej w Poznaniu              

8 kwietnia 2010 r.  - Srebrne Róże - dla tych, którym się chciało działać.

Tylko raz  w roku Prezydent Ryszard Grobelny daje w dowód uznania i podziękowania Srebrną Róże (pamiątkę typowo poznańską ) - najbardziej aktywnym mieszkańcom naszego miasta. Czym jest srebrna róża ? - to nagroda dla członków Stowarzyszeń , którzy wspólnie z miastem realizują " wzbogacają " osiedla mieszkaniowe w infrastrukturę komunalną. Prezydent Ryszrad Grobelny z wielkim uznaniem i atencją podkresla, że bez pomocy mieszkańców nie udałoby się zrealizować tego typu przedsięwzięć.

Załączniki


8 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta Poznania - Biała Sala

Corocznym zwyczajem Prezydent miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny zaprasza współrealizatorów zadań infrastruktury komunalnej do Białej Sali Urzędu Miasta Poznania. W trakcie spotkania mieszkańcy naszego miasta zrzeszeni w Stowarzyszeniach, otrzymują pisemne zapewnienia finansowego uczestnictwa budżetu miasta w realizowanych przedsięwzięciach. Podpisane przez Prezydenta deklaracje, przedstawiciele Stowarzyszeń otrzymują w obecności członków Komisji rozpatrującej wcześniej złożone oferty. Spotkanie jest również okazją do podziękowania inwestorom lokalnym, którzy zadania inwestycyjne zakończyli.

Załączniki


8 kwietnia 2010 r. - Listy Gratulacyjne - podziękowanie za współpracę.

Osoby współpracujące  przy realizacji inwestycji lokalnych - tj. inspektorzy nadzoru, projektanci, firmy budowlane - wykonujący swe zadania zawodowe i współpracyjące ze Stowarzyszeniami są bardzo ważnym ogniwem służącym pozytywnemu zakończeniu i oddaniu do użytkowania mieszkańcom zrealizowanych inwestycji. Prezydent Ryszard Grobelny w specjalnie przygotowanych Listach Gratulacyjnych dziękuje osobom, których wieloletnia praktyka zawodowa i owocna współpraca z inwestorami lokalnymi pozwala wyposażać i upiększać nasze miasto. W latach 2005 - 2009 wartośc zadań o charakterze urządzeń infrastrukturalnych wyniosła ponad 32 mln zł. W roku 2009 nasze miasto wzbogaciło się o 1,4 km kanalizacji sanitarnej, 2,3 km sieci wodociagowej i 8,7 tys m2 nawierzchni drogowej.

Załączniki


8 kwietnia 2010 r.Pan Mieczysław Hryniewicz - został członkiem Stowarzyszenia

Z wielką przyjemnością informujemy, że znany aktor Pan Mieczysław Hryniewicz został członkiem Stowarzysznia. Pan Mieczysław wrócił do naszego miasta i wraz z sąsiadami buduje sieć wodociagową. Życzymy Panu Hryniewiczowi oraz pozostałym członkom Stowarzyszenia pomyślnego zakończenia budowy sieci - ciesząc się jednocześnie z jego powrotu do rodzinnego miasta


15 luty 2010 r. Komisja rozpatrująca wnioski inwestrów lokalnych

Przełom roku to dla Oddziału okres przyjmowania ofert wniosków - mieszkańców naszego miasta zamierzających współfinansować budowę urządzeń infrastrukturalnych wraz z "Miastem". Propozycji inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2010 wpłynęło 46. Z uwagi na ograniczoną ilość środków budżtowych - Komisja skorygowała ilość zamierzeń w związku z czym plan przedsięwzięć na rok 2010 przedstawia sie następująco.Wielkość zamierzeń przedstawionych przez mieszkańców naszego miasta to kwota 12 712 338,00 zł - komisja pod przewodnictwem Pana Prezydenta Mirosława Kruszyńskiego po opracowaniu wniosków przedstawiła nastepujące propozycje. Wymieniony podział został zaakceptowany.

 • Wartość zadań                  - 5 952 733,33 zł
 • Środki budżetowe             - 4 000 000,00 zł
 • Udział Mieszkańców        - 1 952 733,33 zł

31 marca 2010 r. - Złota Róża

Wieloletnia działalność członków Stowarzyszeń oraz bezprecedensowa społeczna aktywność ich Przewodniczących (niekiedy trwająca 20 lat i dłużej ) - zobligowała Prezydenta do ufundowania " Złotej Róży " przekazywanej wieloletnim współinwestorom miasta. W celu niezwykle starannego typowania do tego typu wyróżnienia - powołana została " Kapituła Złotej Róży "Do grona członków Kapituły powołano przedstawicieli Radnych Miasta Poznania i pracowników magistratu związanych z tego typu działalnością. Do Kapituły prezydent zaprosił

 1. Panią Lidię Dudziak - radną Rady Miasta Poznania oraz członkinie Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych                     
 2. Pana Andrzeja Bielerzewskiego - radnego Rady Miasta Poznania oraz członka Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych   
 3. Pana Macieja  Przybylaka - radnego Rady Miasta Poznania oraz członka Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych          
 4. Pana Janusza Tomczaka -  byłego radnego Rady Miasta Poznania oraz byłego członka Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych                                                                            
 5. Pana Klemensa Mikułę - byłego radnego Rady Miasta Poznania oraz byłego członka Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych   
 6. Pana Zbigniewa Szelągowicza - Kierownika Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności oraz  członka Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych                                 
 7. Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego - Głównego Specjalistę oraz Sekretarza Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych