Wydarzenia w 2011 roku

Dziękujemy za wspólną działalność inwestycyjną w roku 2011

mamy nadzieję, że byliśmy dla Państwa pomocni w realizowaniu przedsięwzięć tak ważnych dla mieszkańców naszego Miasta

Urszula Kalarus , Małgorzata  Winiecka  ,

Zbyszek Szelągowicz , Zbyszek Kwiatkowski


30 grudzień 2011 rok - wniosek na kontynuacje budowy kanałów sanitarnych i sieci wodociągowych na terenie Osiedla Umultowa złożył prof Grzegorz Musiał - wieloletni współrealizator budowy urządzeń infrastrukturalnych. Wielkie zaangażowanie Pana Musiała w działalność społeczną doprowadziło do całkowitego uzbrojenia Osiedla Uniwer oraz znacznego zaawansowania w realizacje tego typu robót na Osiedlu Umultowo


27 grudzień 2011 rok - Przyjmujemy wnioski Stowarzyszeń zamierzających realizować zadania w roku 2012.  Zainteresowanie mieszkańców naszego Miasta wspólnym inwestowaniem nie maleje. Termin zgłaszania tego typu zamierzeń upływa 31 grudnia 2011 roku - prosimy o składanie wniosków możliwie w określonym terminie. Dziękujemy


Szanowni Państwo !!!!!

Proszę przyjąć serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia a wraz z kończącym się rokiem 2011 - serdeczne podziękowania za profesjonalną współpracę związaną z budową urządzeń    infrastrukturalnych   dla    dobra    Waszych       Sąsiadów i  naszego  Miasta.  Niech  nadchodzący  rok 2012 pozwoli Państwu na realizację wszelkich marzeń i zamierzeń - równiez tych związanych z poprawą urządzeń komunalnych w miejscu zamieszkania.      My   ze  swej  strony   zapewniamy   Państwa ,że w dalszym ciągu " obsługiwać " będziemy Wasze zamierzenia - tak jak dotychczas a nawet trochę lepiej.


 GRUDZIEŃ 2011 rok  !!!!!!!!!

- TO CZAS PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL.3 MAJA NR 46.

Załączniki


16 grudzień 2011 rok - To kolejne spotkanie współinwestorów - Stowarzyszenia - Aquanetu - Miasta Poznań - związane z przygotowaniem jednej z największych inwestycji na terenie Osiedla Fabianowo polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Wykonując polecenie Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego - przedstawiciele współinwestrów przekazują sobie stan zaawansowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji. Piatkowe spotkanie związane było z relacjami projektantów odnośnie ustalenia terminów otrzymania pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenie procedur przetargowych.Ustalono, ze obydwie procedury winny zakończyc sie w I-szym kwartale 2012 roku. Panie Prezydencie - zespół przygotowawczy dotrzyma przyjętych terminów.


15 grudzień 2011 rok - Przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz budowy drogi w ul. Oliwskiej Pani Izabela Majchrzak rozpoczęła rozliczanie i przekazywanie Miastu wspólnie zrealizowanych zadań. A wykonany zakres robót jest znaczny - 700,00 mb kanalizacji deszczowej, 32 lampy uliczne,  oraz  około  5000,00 m2 nawierzchni dróg i  chodników.  Wartość   przekazanego   majątku   to  około 1800 000,00 zł a finansowy udział mieszkańcow zamknął się kwotą 450 000,00 zł.

Załączniki


14 grudzień 2011 rok - Stowarzyszenie Zwykłe Właścicieli Nieruchomości ul. Makoszowskiej reprezentowane przez Pana Zenona Sternika zakończyło cykl inwestycyjny i rozpoczęło okres rozliczeniowy. Mieszkańcy wspólnie z Miastem podłączyli do miejskiej sieci kanalizacyjnej 8 budynków mieszkalnych wraz z budową punktu podnoszenia ścieków. Zrealizowane zadanie nie tylko jest typową budową sanitarną - ale dzięki podłączeniu  budynków do kanalizacji miejskiej -  wspólnie dbamy o czystość i walory ekologiczne naszego miasta.


13 grudzień 2011 rok - Rodzice, którzy postanowili umilić swoim pociechom mieszkanie na Osiedlu Smochowice powołali Stowarzyszenie na rzecz budowy placu zabaw i rekreacji dla dzieci " Smochowice - dzieciom ". Rok bieżący to ogrodzenie placu zabaw, wyrównanie terenu około 600 m2. Prace zostały zrealizowane a ich kontynuowanie to rok 2012. Znając zaangażowanie młodych ludzi działających w Stowarzyszeniu jesteśmy spokojni o efekt końcowy.


8 grudzień 2011 rok - Z wielką satysfakcją informujemy, że zakończono jedno z wiekszych zadań inwestycyjnych w roku 2011. Stowarzyszenie  na rzecz  budowy  drogi  w  ul. Oliwskiej  utwardziło 5 084,00 m2  nawierzchni gruntowej zamieniając ją w estetyczne i funkcjonalne jezdnie i chodniki. Utwardzone nawierzchnie dzięki zastosowaniu dwubarwnośći prezentują sie niezwykle okazale. Zamiarem Stowarzyszenia jest poproszenie Prezydenta Miasta Poznania o symboliczne oddanie drogi do eksploatacji.


6 grudzień 2011 rok - W dalszym ciągu realizujemy budowy infrastrukturalne. Trwają wzmożone prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Beskidzkiej.Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości przy ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej realizuje 222,00 mb sieci wodociagowej PE ø 150 mm. Sprzyjajaca pogoda i sprawdzony wykonawca pozwalają mieć nadzieję,  prace zostaną zakończone zgodnie z terminem.


2 grudzień 2011 rok - Codzienne wizyty przedstawicieli Stowarzyszeń świadczą o zbliżającym sie końcu roku. Roku - jak zwykle od wielu lat będącego  okresem świetnej współpracy mieszkańców naszego Miasta z administracją samorządową. Ile w tych poczynaniach jest poznańskiej gospodarności i ile jest typowych cech mieszkańców Poznania. Z wielką pokorą i dumą pracownicy naszego oddziału starają się  mieszkańców a jednocześnie " petentów " obsługiwać starannie i służyć wszelką pomocą.


1 grudzień 2011 rok - Gorący okres w Oddziale Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności - Przedstawiciele Stowarzyszeń rozliczają zrealizowane zadania inwestycyjne - czas przedświąteczny to przekazywanie na majatek Miasta zrealizowane wspólnie z mieszkańcami Poznania zadania infrastrukturalne. W taki  niebanalny sposób mieszkańcy obdarowują swoje Miasto prezentami "Mikołajkowymi".


Kończy się okres inwestycyjny. Prosimy wszystkich współinwestorów o rozpoczęcie rozliczeń realizowanych zadań do dnia 16 grudnia 2011 roku. Przekroczenie tego terminu nie pozwoli Oddziałowi Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności dokonywanie jakichkolwiek operacji finansowych. Za dotychczasową wzorową współpracę - dziękujemy


30 listopad 2011 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul.Pokrzywno zakończyło swoją działalność. Przedstawione Oddziałowi Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności faktury i rachunki związane z prowadzonymi robotami budowlanymi poddane analizie i ocenie zostały zaliczone jako prawidłowe. Udzielone Stowarzyszeniu absolutorium pozwoli przejąć stworzoną wartość finansowo - rzeczową i powiększyć o wyliczone wartości " majątek Miasta Poznania " W imieniu Prezydenta Miasta Poznania - dziękujemy !!!!!!!!


22 listopad 2011 rok - Zakończono prace nawierzchniowe na ulicy Grobelnego w Poznaniu. Komisja "złożona" z przedstawicieli Stowarzyszenia, Zarządu Dróg Miejskich i Urzędu Miasta Poznania - dokonała odbioru zrealizowanych prac. Stowarzyszenie po rozliczeniu kosztów zadania i zgodnie z umową przekazaniu całości Miastu - zakończy swoją działalność. Dzięki wspaniałej postawie mieszkańców naszego Miasta znowu fragment Poznania otrzymał nowoczesną nawierzchnie.


18 listopad 2011 rok - Rozpoczął się ostatni miesiąc realizacji inwestycji lokalnych. Stowarzyszenie na rzecz uzbrojenia w drodze oraz drogi wraz z oświetleniem przy ul. Lubczykowej buduje sieć wodociągową. Prace są zaawansowane w takim stopniu, że dają gwarancję zakończenia robót w określonym terminie.  Zakres robót to 1.350,00 mb sieci wodociągowej ø 150mm. Planowana wartość zadania to 360.000,00 zł. Stowarzyszenie kontynuuje realizację tego typu zadań - na terenie Umultowa - przez mieszkańców naszego Miasta - w imieniu władz miejskich wszystkim współinwestorom serdecznie dziękujemy.


7 listopad 2011 rok - Rada Osiedla Fabianowo - Kotowo oraz Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji dla Osiedla Fabianowo gościli Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego oraz Prezesa Aquanetu Pana Pawła Chudzińskiego.  Zaproszeni goście przedstawili licznie zgromadzonym mieszkańcom zamierzenia związane z budową kanalizacji sanitarnej. Budowa kanałów na osiedlu stała się faktem. Mieszkańcy Osiedla podjęli sie wspólfinansowania budowy kanałów ściekowych wspólnie z Miastem. Zapowiada się realizacja największej inwestycji w ostatnich latach pod względem obszaru działania jak i wartości finansowej. Prezydent Miasta Poznania serdecznie podziękował mieszkańcom osiedla za pomoc w budowie kanałów oraz życzył Przewodniczącej Stowarzyszenia Pani Marii Płotkowiak wytrwałości i sukcesów finalnych. Spotkanie zakończyło się podpisaniem dokumentu uczestnictwa pomiędzy współrealizatorami zadania.


4 listopad 2011 rok  - Na zaproszenie Rady Osiedla Fabianowo - Kotowo oraz Stowarzyszenia na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Fabianowo w dniu 7 listopada 2011 r. o godz.1800-  Prezydent Miasta Poznania  Pan Ryszard Grobelny będzie uczestniczył w spotkaniu na temat budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Fabianowo. Na to bardzo ważne spotkanie zaproszony został również Prezes Aquanetu Pan Paweł Chudziński.


3 listpad 2011 rok godz. 1600 na ul. Granatową  przyjeżdża Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny. Witany przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Panią Ilonę Urbaniak dokonuje symbolicznego przecięcia wstęgi oraz wbudowuje ostatni element nawierzchni drogowej Pamiatkową Kostkę. Prezydent podziękował mieszkańcom - za wspieranie inicjatyw lokalnych i  przekazał w imieniu władz miejskich specjalne podziękowanie dla Przewodniczącej Stowarzyszenia Pani Ilony Urbaniak oraz Skarbnika Pani Magdaleny Kulęgowskiej. 1.-Budowa nawierzchni drogowej z kostki brukowej - 2 687,00 m2  wraz z drenażem odwodnieniowym z rur PCV - 252,00 mb oraz montażem 3 szt studni kanalizacyjnych - Wartość robót 435 038,88 zł - Udział Miasta 326 278,73 zł Wpłata Mieszkańców 108 760,15       2.- Budowa kanalizacji sanitarnej ø 250 mm o długośći 54,00 mb oraz ø 200 mm o długośći 340,70 mb - Wartość robót 366 451,35 zł - Udział Miasta 274 755,87 zł - Wpłata mieszkańców 91 693,48 zł       3.- Budowa oświetlenia ulicznego - 10 pkt świetlnych (10 lamp ulicznych ) Wartość robót 63 272,26  - Udział Miasta - 47 454,40 zł - Wpłata Mieszkańców  15 818,49 zł  Wartośc całości 864 762,49 zł 


3 listopad 2011 rok - ul.Granatowa godz 16 00 - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - dokona oficjalnego  otwarcia wspólnej inwestycji zrealizowanej z mieszkańcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu. Upamiętniając wspólprace między mieszkańcami a Miastem - Prezydent wbuduje pamiątkową kostkę jako ostatni element wykonanej nawierzchni. Dziękujemy Stowarzyszeniu za wzorową współprace - a Przewodniczącej Stowarzyszenia Pani Ilonie Urbaniak gratulujemy profesjonalizmu.


27 październik 2011 rok -  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowana przez Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Jagodowej. Sieć wodociągowa to 103,00 mb wykonana z rur PE ø 125 mm o wartości 40 000,00 zł, natomiast kanał sanitarny budowany jest z rur PE ø 250 mm o długośći 50,00 mb oraz PCV ø 200 mm o długości 50,00 mb o łącznej wartości 64 000,00 zł


24 październik 2011 rok - Trwa budowa sieci wodociągowej w ul.bocznej od ul.Pokrzywno. Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w drodze 1/15 i 1/24 przy ul.Pokrzywno wspólnie z Miastem przystapiło do realizacji 625,00 mb sieci wodociągowej PE ø 180mm. Prace przebiegają sprawnie i zrealizowanie zadania, którego wartość wynosi 250 000,00 zł zostanie wykonane zgodnie z podpisana umową


19 październik 2011 rok  - w listopadzie 2010 roku po spotkaniu mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Panem Mirosławem Kruszyńskim oraz Radnym Rady Miasta Poznania Panem Wojciechem Kręglewskim - powstało Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Józefa Edwarda Grobelnego. Przewodniczący Pan Lesław Kański wraz z członkami Stowarzyszenia niezwykle efektywnie i profesjonalnie przechodząc cały cykl przygotowania zadania inwestycyjnego doprowadził do realizacji nawierzchni ulicy. Z satysfakcją informujemy, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem a wybrany w drodze przetargowej wykonawca prawidłowo realizuje przedsięwzięcie.


17 październik 2011 rok - trwa budowa nawierzchni drogowej w ul. Kotarbińskiego. Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego wykonawszy wcześniej sieć wodociągową i kanalizacyjną kończy swoją działalność budując nawierzchnie. Jest to jedno z niewielu Stowarzyszeń działających na terenie dzielnicy Wilda.


WYNIKI Z II POSIEDZENIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH

Informujemy że, w dniu 30 września 2011r. odbyło sie II posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji lokalnych. Członkowie Komisji rozpatrzyli przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami na budowę infrastruktury miejskiej o charakterze lokalnym na ogólną kwotę: 5 031 483,97 zł. Poniżej przedstawiamy wykaz inwestycji z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2011r.

Przedstawiamy nowy wzór " pamiatkowej kostki " wbudowywanej przez Prezydenta Miasta Poznania na zrealizowanych przez Stowarzyszenia nawierzchniach drogowych.

Załączniki


13 październik 2011 rok - spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Fabianowo.Trwają intensywne przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji realizowanych w systemie Inwestycji Lokalnych. Trójstronne  porozumienie spisane pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Budowy Kanalizacji Osiedla Fabianowo - Miastem Poznań  i Aquanetem doprowadzi do skanalizawania Osiedla i zapewni około 200 domostwom odbiór ścieków. Rok 2012 - to działanie Aquanetu i stworzenie możliwości rozprowadzenia kanałów po ulicach osiedlowych. Przełom roku 2012/2013 to działanie Stowarzyszenia i realizacja kanałów już bezpośrednio dla członków - mieszkańców Osiedla. Mamy nadzieję, że zadanie zakończy się powodzeniem.


5 październik 2011 rok. Trwa budowa przepompowni w ulicy Jaspisowej. Realizujące prace Stowarzyszenie poprzez wybudowanie tego obiektu stworzy możliwość podłączenia się do systemu podnoszenia ścieków -  rurociągów usytuowanych poniżej spływu  grawitacyjnego -  wybudowanych wcześniej sieci kanalizacyjnych -  mieszkańcom  okolicznych ulic zrzeszonych w Stowarzyszeniach. Tego typu rozwiązanie pokazuje nie tylko sprawność realizacyjną mieszkanców naszego miasta ale i zrozumienie zasadności współgospodarowania  Miastem.


4 październik 2011 rok. Budowa sieci wodociagowej w ul.Dolnej i Nadwarciańskiej jest na ukończeniu. Wykonawca zastosował metode przewiertów sterowanych. To montaż sieci polegający na ukladaniu rurociągu nie wymagający wykopów. Zastosowanie tego innowacyjnego systemu nie tylko skraca czas trwania budowy ale pozwala zachować przejezdność ulicy co umożliwia mieszkańcom wyeliminować utrudnienia związane z pracami montażowymi.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW !!!!!!!!

DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU O GODZ. 13 00

KOMISJA ROZPATRUJĄCA WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH DOKONA PRZEGLADU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z TERMINEM REALIZACJI W ROKU 2011


28 wrzesień 2011 rok - trwa budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Nasiennej. Stowarzyszenie realizuje sieć wodociągową PE ø 180 mm o długości 25,00 mb oraz kanał sanitarny PVC ø 250 mm o długości 65,00 mb. Znaczne zaawansowanie prac daje gwarancje szybkiego zgłoszenia robót do odbiorów końcowych. Trójstronna prawidłowa współpraca - Stowarzyszenie - Miasto - Wykonawca - w oparciu o wieloletnie doświadczenia wzbogaca infrastrukturę komunalną miejskich osiedli.


15 wrzesień 2011 rok - Ruszyła jedna z większych budów realizowanych w ramach inwestycji lokalnych. Stowarzyszesznie na rzecz budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Dolna, Diamentowa i Nadwarciańska po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu wykonawcy rozpoczęło montaż ca 1 000 mb sieci wodociagowej PE ø 160 mm. Strony współfinansowania inwestycji  tj Stowarzyszenie i Miasto wywiązują się wzorcowo  z podjętych zobowiązań. Stowarzyszenie przygotowało część techniczną, a Miasto zapewniło środki finansowe. Stowarzyszenie kierowane przez "nowych" mieszkańców Umultowa państwa Jaguckich świetnie radzi sobie z przyjętymi zobowiązaniami.


UWAGA - WAŻNE !!!!!!!

ODDZIAŁ REALIZACJI INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM LUDNOŚCI INFORMUJE, ŻE DOKONUJE PRZEGLĄDU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z TERMINEM REALIZACJI W ROKU 2011.

JEŚLI STOWARZYSZENIE, KTÓREGO JESTEŚ CZŁONKIEM POSIADA POZWOLENIE NA BUDOWĘ  - NP SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, OŚWIETLENIA LUB  NAWIERZCHNI DROGOWEJ - MOŻESZ DO 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WSPÓŁFINANSOWANIE  ZADANIA.

JAK ZAWSZE - MIASTO ZREALIZUJE Z TOBĄ BRAKUJĄCE URZĄDZENIA KOMUNALNE.

TELEFONY : 61 878 5441, 61 878 5575, 61 878 4306, 61 878 4382


13 wrzesień 2011 rok - Mieszkańcy wspólnie z Miastem budują odcinek sieci wodociągowej w ul.Strzyzowskiej. Rozbudowa sieci wodociągowej w Osiedlu Szczepankowo to wiele lat współinwestowania w urzadzenia infrastrukturalne mieszkańców i Miasta. Dzięki takiej współpracy tym systemem, na terenie Osiedla wybudowano przeszło 62 000 mb sieci wodociagowej. Gratulujemy Stowarzyszeniu kontynuowania wieloletniej tradycji realizacji urządzeń komunalnych na zasadzie wspólnego inwestowania.


9 wrzesień 2011 rok - nawierzchnia ulicy Oliwskiej - to efekt współpracy mieszkańców  zrzeszonych w Stowarzyszeniu - z miastem Poznań. Zadanie podjęte przez mieszkańców jest znaczne - postanowiono wybudować   5 084,00 m2 nawierzchni  drogowej.  Mieszkańcy Smochowic od wielu  lat wspólnie z miastem realizują  wiele zadań   infrastrukturalnych  i  przedstawiona  budowa  jest  tego     " żywym " przykładem


6 wrzesień 2011 rok -Stowarzyszenie Zwykłe Rozbudowy Wodociagu na ul. Lubelskiej zrealizowało podjęte zobowiązanie. Wybudowany odcinek sieci to rurociąg PE ø 160 mm o długości 93,00 mb i wartości 27 900,00 zł. Rozbudowa infrastruktury przez Stowarzyszenia na terenach osiedlowych to duża pomoc dla miasta w realizowaniu jego statutowych zadań.


2 wrzesień 2011 rok -  trwa budowa nawierzchni drogowej na ul.Granatowej. Sprawność Stowarzyszenia oraz fachowość i solidność wykonawcy gwarantują w najbliższym czasie pomyślne zakończenie robót. Szeroki zakres prac podjętych przez Stowarzyszenie oraz sprawność realizacyjna mieszkańców -  jest dowodem na to, że system współrealizacji zadań infrastrukturalnych w naszym mieście zdaje egzamin.


31 sierpień 2011 rok - rozpoczęto prace montażowe kanałów sanitarnych w ulicy Makoszowskiej. Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Zenon Sternik chociaż z wykształcenia jest pedagogiem - inwestycje przygotował bardzo profesjonalnie. Współpraca  Stowarzyszeń z Miastem polegająca na budowaniu urządzeń infrastrukturalnych wymaga nie tylko zaangażowania własnych środków finansowych - stwarza również konieczność " przejścia " całego cyklu inwestycyjnego od warunków technicznych do realizacji. Szanowny Panie Przewodniczący gratulujemy konsekwencji w działaniu i profesjonalizmu.


8 sierpień 2011 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Huby Moraskie zakończyło działalność. Przewodniczący Pan Eugeniusz Bocian  wraz z ze znanym aktorem (już mieszkańcem Poznania ) Panem Mieczysławem Hryniewiczem - rozliczył działalność Stowarzyszenia - przekazał protokóły odbioru wraz z mapami powykonawczymi. Wybudowana sieć wodociągowa z rur PE Ø 180 mm o długości 1.698,76 mb na kwotę 710.874,68 zł - została przekazana Miastu. Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.


24 sierpień 2011 rok - Stowarzyszenie Zwykłe Właścicieli Nieruchomości Ulicy Makoszowskiej - po rozstrzygnięciu procedur przetargowych  - przekazało plac budowy wybranemu wykonawcy. Zwożenie materiałów i organizowanie zaplecza to znak że " ruszają "  roboty instalacyjne. Stowarzyszenie wspólnie z miastem podjęło się wykonania 231,00 mb sieci kanalizacyjnej wraz z punktem podnoszenia ścieków. Wartość zadania to 470.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w najbliższych miesiącach tego roku i 8 członków Stowarzyszenia - właścicieli budynków mieszkalnych podłączy swoje nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.


4 sierpień 2011 rok - kontynuowane są prace w ul.Granatowej - Dzięki znacznemu finansowemu udziałowi mieszkańców, Stowarzyszenie realizuje szeroki zakres robót. Wybudowana obecnie instalacja oświetleniowa  w znacznym stopniu poprawi stopień bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczyni się do bezpieczniejszej komunikacji pieszej i samochodowej


7 lipiec 2011 rok - Rozpoczęła się budowa nawierzcni w ulicy Oliwskiej Świeckiej. Mieszkańcy Osiedla Smochowice przez wiele lat realizują wspólnie z miastem obiekty infrastrukturalne. Również zrzeszeni w Stowarzyszeniu właściciele domów mieszkalnych ulic Oliwskiej i Świeckiej pod przewodnictwem Pani Izabeli Majchrzak podjęli sie wybudowania nawierzchni drogowej.


6 lipiec 2011 rok -  Przyszli mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu - wspólnie z Miastem rozpoczeli uzbrajanie terenu na którym w najblizszym czasie powstaną domy mieszkalne. Ulica boczna od ulicy Jaśkowiaka to kolejne zadanie realizowane w ramach inwestycji lokalnych. Sądząc po zaawansowaniu robót odbiory sieci wodociągowej odbędą się w najblizszym czasie - przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Marzenna Stefańska - Zandek - może mieć powody do satysfakcji.


5 lipiec 2011 r. Mieszkańcy ul.Granatowej rozpoczęli budowę nawierzchni drogowej. Działające pod przewodnictwem Pani Ilony Urbaniak Stowarzyszenie realizuje następny etap założonych prac. Wykonane prace poprawią warunki dojazdu mieszkańców do posesji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta pięknieją poznańskie osiedla i poprawia sie jakość warunków zamieszkania.


16 czerwiec 2011 r. wykorzystując znakomite warunki pogodowe Stowarzyszenia realizują wspólnie z Miastem Poznań inwestycje. Wykonawcy starają się wykonać zadania szybko i sumiennie. Budowa sieci wodociągowej w ul.Budzisława dobiega końca. Płukanie sieci i końcowe odbiory to kwestia czasu.


3 czerwiec 2011 r. zaproszeni do gabinetu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego - przedstawiciele Stowarzyszeń podpisali umowy o współrealizację inwestycji lokalnych. Stowarzyszenia po przeprowadzeniu przetargów i wybraniu wykonawców rozpoczynają realizację zadań infrastrukturalnych. Współrealizacja zadań lokalnych to dobry sposób na przyspieszenie budowy urządzeń osiedlowych. Wszystkim realizatorom zadań życzymy powodzenia wraz z zapewnieniem szeroko pojętej pomocy.


27 maja 2011 roku Pan dr Alojzy Szelejewski za wieloletnią działalność społeczną otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Poznania - Pana Ryszarda Grobelnego " Złotą Różę Nr 2 ".  W imieniu Kapituły Pani Lidia Dudziak- Radna Rady Miasta Poznania scharakteryzowała działalność Pana Szelejewskiego.


27 maja 2011 roku Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie z coroczną tradycją - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - podsumował roczną działalność Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem zadania infrastruktury komunalnej. Doceniając wielką rolę działających  inwestorów lokalnych przekazał wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania. Dla mieszkańców naszego miasta, którzy poświęcili wiele własnego czasu dla dobra współmieszkańców, przekazał Srebrną Różę  jako dowód wielkiego szacunku i wdzięczności za pomnażanie infrastruktury lokalnej. Dla dobra miasta - sąsiadów i dla siebie.

Załączniki


27 maj 2011 r. Stowarzyszenia, które postanowiły realizować z miastem urządzenia infrastruktury techniczne otrzymały pisemne zapewnienie o współfinansowaniu inwestycji lokalnej przez Miasto Poznań. Jak co roku deklaracje finansowe wręczał Prezydent miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny.


Rozmowy, rozmowy, rozmowy - część nieoficjalna spotkania upłynęła w miłej atmosferze


20 maja 2011 r. trwają prace kontynuacyjne sieci wodociągowej w ul. Huby Moraskie - w roku bieżącym zostanie oddany do użytkowania  wodociąg o długości ca 900,00 mb, który zaopatrzy w wodę mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Prace realizowane w roku 2010 - wykonywane były częściowo technologią przewiertów sterowanych.


19 maja 2011 roku - została zakończona budowa kanałów sanitarnych w ul. Granatowej w  Osiedlu Umultowo w Poznaniu. Prężnie działające Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji następnych zadań infrastrukturalnych. W roku 2011 - zamierza ułożyć nawierzchnie drogową - 2.600,00 m2 oraz zamontować oświetlenie uliczne na długości 300,00 mb. Jesteśmy przekonani, że planowany zakres robót zostanie zrealizowany.


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2011 roku odszedł od nas Pan Ludwik Szymański  (wyróżniony przez Prezydenta Miasta Poznania SREBRNĄ RÓŻĄ )  wieloletni przyjaciel, społecznik i realizator inwestycji lokalnych na terenie osiedla Smochowice.

Szanowny Panie Ludwiku - przyjacielu i nauczycielu pamięć o Tobie pozostanie w naszych sercach i obiektach, które wspólnie z sąsiadami zrealizowałeś dla siebie, współmieszkańców i naszego miasta  - Zbigniew Kwiatkowski

Załączniki


4 maj 2011 rok - pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego obradowała Komisja rozpatrująca wnioski mieszkańców naszego miasta zamierzających realizować zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie infrastruktury. Komisji przedstawiono 34 wnioski - a w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono 5 500 000,00 zł - Członkowie Komisji -  Radni Rady Miasta Poznania : Pani Lidia Dudziak, Pan Andrzej Bielerzewski, Pan Bartosz Zawieja, oraz Pan Zbigniew Kwiatkowski - Sekretarz Komisji wysłuchali zaprezentowane przez Pana Zbigniewa Szelągowicza - kierownika  Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności -  poszczególne zamierzenia mieszkańców naszego miasta. Po dyskusji dotyczących spornych zadań inwestycyjnych - Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Kruszyński  wszystkie przedstawione zadania poddał głosowaniu członkom Komisji - przedstawiony materiał przyjęty został jednogłośnie.


BARDZO WAŻNE  !!!!

4  maja  2011  roku  -  o  godz.  15 30

- zostaną rozpatrzone wnioski na współfinansowanie inwestycji lokalnych na rok 2011 - o decyzjach poinformujemy odrębnymi pismami.


18 kwietnia 2011 roku - Kapituła Złotej Róży - przy Prezydencie Miasta Poznania - odbyła swe II posiedznie. Komisja w składzie ; Pani Lidia Dudziak - Przewodnicząca, Pan Klemens Mikuła - Zastępca Przewodniczącej, Pan Zbigniew Kwiatkowski - Sekretarz Komisji. Pan Andrzej Bielerzewski - Członek Komisji, Pan Janusz Tomczak - Członek Komisji, Pan Zbigniew Szelągowicz - Członek Komisji postanowiła jednogłośnie  podziekować za wieloletnią prace na rzecz miasta Poznania oraz Osiedla Smochowice Panu dr Alojzemu Szelejewskiemu. Wyróżnienie w formie Złotej Róży to podziękowanie władz Miasta Poznania za pomoc w tworzeniu infrastruktury miejskiej.


18 kwiecień 2011 rok - rozpatrzono kandydatury członków Stowarzyszeń realizujących inwestycje lokalne, którym Prezydent Miasta Poznania podziękuje za społeczną działaność - w formie Srebrnej Róży. Postanowino w ten sposób podziekować następującym osobom : Pani Małgorzacie Rybskiej Stowarzyszenie ul.Dusznicka,  Pani Elżbiecie Budnej - Stowarzyszenie ul.Dzięgielowa, Pani Dorocie Niewiadomskiej - Stowarzyszenie ul.Bogusza, Panu Tomaszowi Jezińskiemu - Stowarzyszenie Sofoklesa, Panu Bogdanowi Nowickiemu - Stowarzyszenie ul.Dolna, Panu Zenonowi Piniekowi - Stowarzyszenie Smochowice, Panu Mieczysławowi Klawiterowi - Stowarzyszenie Smochowice, Panu Grzegorzowi Witosławskiemu - Stowarzyszenie ul. Nakielska, Panu Andrzejowi Czarneckiemu - Stowarzyszenie ul.Margonińska


Informujemy, że w dniu 22 marca br. przyjęta została przez Radę Miasta Poznania Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.  Z uwagi na to, że stanowi ona prawo miejscowe, wymaga dla swej ważności  akceptacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Po upływie tego terminu odbędzie się Posiedzienie Komisji rozpatrujacej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji wspólnie z Miastem. Wyniki z posiedzenia Komisji zostaną pisemnie podane wszystkim naszym inwestorom.


UWAGA!!!! - NOWA SIEDZIBA WYDZIAŁU

Uprzejmie informujemy, że od 14 stycznia 2011 roku siedziba Wydziału została przeniesiona na ul. 3 Maja 46  61-728 Poznań (budynek po dawnej prokuraturze).  Osoby zainteresowane współrealizacją inwestycji przy udziale Miasta zapraszamy na pokój 100, 117 (I piętro).