Wydarzenia w 2013 roku

 GRUDZIEŃ 2013 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  NA  ROK  2014.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

10 STYCZEŃ 2014  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW

Załączniki


Szanowni Państwo !!!!!

Proszę przyjąć serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia a wraz z kończącym się rokiem 2013 - serdeczne podziękowania za profesjonalną współpracę związaną z budową urządzeń    infrastrukturalnych   dla    dobra    Waszych       Sąsiadów i  naszego  Miasta.  Niech  nadchodzący  rok 2014 pozwoli Państwu na realizację wszelkich marzeń i zamierzeń - również tych związanych z poprawą urządzeń komunalnych w miejscu zamieszkania.


16 grudzień 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego spróbowało połączyć w realizowanym zadaniu dwie sprawy - wytyczne ściśle techniczne z wrażeniami estetycznymi. Utwardzenie rowu odprawadzajęcego wody opadowe otoczone małą architekturą dało niezwykłe efekty. Z niezwykłą przyjemnością prezentujemy efekty końcowe zrealizowanych prac. Członkom Stowarzyszenia oraz Pani Przewodniczącej gratulujemy efektownych działań.


28 listopad 2013 - Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul.Dąbrowskiego przystąpiło do realizacji kanału sanitarnego oraz odcinka kanalizacji deszczowej  w ulicy bocznej od ulicy Santockiej. Budowa kanałów będzie utrudniona z uwagi na konieczność zmiany organizacji ruchu w ul. Santockiej. Włączenie wybudowanych kanałów zostanie wykonane w ulicy gdzie odbywa się znaczny ruch. Życzymy powodzenia i zrealizowania zamierzonego zadania.


20 listopad 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. bocznej od ul.Przemyskiej realizuje sieć wodociągową. Zakres robót to wykonanie około 120,00 mb  sieci. Intensywnie realizowane prace są już na ukończeniu, a sprawdzony i solidny wykonawca przygotowuje obecnie procedury związane z odbiorem końcowym robót - realizując procedury wymagane przez AQUANET


8 listopad 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu dla ROD Camping Pod Lasem buduje sieć wodociagową. Wybudowanie około 300,00 mb sieci wodociągowej i doprowadzenie jej do granicy ROD umożliwi dalsze jej rozprowadzenie w formie sieci rozdzielczej. Bardzo dobre tempo robót i sprawdzony wykonawca dają gwarancje zakończenia robót do 20 listopada br.


6 listopad 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji osiedla Umultowo kontynuuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla. Wieloletnie zaangażowanie mieszkańców  w wspólne z Miastem inwestowanie, niezwykle intensywnie przeistaczają Osiedle w obiekt atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Z wielkim podziwem i szacunkiem doceniamy działających na Osiedlu społeczników dzieki którym Osiedle staje sie coraz piekniejsze.


5 listopad 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul.Kotwiczej wspólnie z Miastem buduje kanał sanitarny i sieć wodociagową. Budowane około 70,0 m odcinki urządzeń infrastrukturalnych pozwolą nie tylko na korzysztanie z urządeń współ -uczestniczącym  w  zadaniu  członkom  Stowarzyszenia ale i stworzą możliwości do dalszej rozbudowy ul.Kotwiczej. Sprawdzony w wielu przedsięwziąciach wykonawca prace wykonał sprawnie zgodnie z przyjętym harmonogramem robót i rozpoczął okres przygotowania inwestycji do odbiorów końcowych. Kolejna wspólna inwestycja Mieszkańców i Miasta została pomyslnie zrealizowana.


5 październik 2013 rok  - Mieszkańcy ulicy Pobielskiej  poprosili  Radę  Osiedla i przedstawiciela Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności, w celu przedstawienia propozycji rozbudowy sieci realizowanej na terenie Osiedla Fabianowo. Powołane przez mieszkańców Stowarzyszenie, postanowiło przedłużyć wybudowane kanały sanitarne w ul. Pobielskiej. Przedstawione zamierzenie, przy poparciu Rady Osiedla, zostanie zrealizowane w roku 2014. W trakcie spotkania, poproszono zaproszonych projektantów o sprawdzenie możliwości technicznych wykonania zamierzenia.


3 październik 2013 rok - Komisja rozpatrująca wnioski inwestorów lokalnych - pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego - dokonała przeglądu realizowanych przez Stowarzyszenia inwestycji lokalnych. Po dokonaniu kilku korekt oraz przesunięć środków finansowych - przyjęto propozycje przedstawione przez Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności.


2 październik 2013 rok - zakończono prace nawierzchniowe na ulicy Dolnej. Od wielu lat, budowana przez mieszkańców wspólnie z miastem infrastruktura, pozwala " przykrywać "  wbudowane wcześniej instalacje nawierzchniami drogowymi. Również Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Jaspisowej na prośbę mieszkańców ulicy Dolnej poszerzyło swój zakres działania, budując także nawierzchnię na sąsiedniej ulicy. To wzorcowy przykład współpracy mieszkańców z organami administracji samorządowej.

Szanowni Państwo - dziękujemy !!!!!


21 wrzesień 2013 rok - na zaproszenie członków Stowarzyszenia na rzecz budowy ul. Pajzderskiego Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński dokonał oficjalnego przekazania do użytkowania wybudowaną nawierzchnię. Niezwykle sympatyczne przyjęcie przez mieszkańców Pana Prezydenta, pozwala wierzyć w sens wspólnego inwestowania w infrastrukturę komunalną. Zrealizowana inwestycja, nie tylko polepszyła komfort przemieszczania się mieszkańców, ale wytworzyła niezwykłe więzi sympatii pomiędzy mieszkańcami - członkami Stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania mieszkańców kierowane w stronę pań - kierujących pracami Stowarzyszenia - jednoznacznie świadczyły o tym, że zaufanie i współpraca w ramach Stowarzysznia była wzorowa. Gratulujemy wszystkim mieszkańcom  ulicy           - a w imieniu władz miejskich - Dziękujemy!!!!!!!!!!!!!!!

Wspaniałą oprawę uroczystości przygotowała Rada Osiedla Podolany a jej przedstawiciele serdecznie podziękowali paniom z Zarządu Stowarzyszenia


12  wrzesień 2013 rok  -  Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul.Małoszyńskiej zakończyło realizację odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 130,00 mb. Prace zostały przeprowadzone sprawnie - a wykonawca po przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego zgłosił wykonaną sieć do odbioru końcowego


UWAGA!!!!!!!!!!!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

PRZYPOMINAMY, ŻE DO 13 WRZEŚNIA PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DO KOŃCA  2013 ROKU !!!

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ (W TYM POZWOLENIE NA BUDOWĘ), ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46 POK. 117, 100.

Załączniki


26 sierpień 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ul. Małoszyńskiej rozpoczęło budowę sieci kanalizacyjnej. Występujące w trakcie prac problemy załatwiane sa na miejscu - a w rozwiazywanie zagadnień prawno - technicznych włącza sie Radny Miasta Poznania Pan Wojciech Kręglewski.


14 sierpień 2013 rok - Trwają intensywne prace przy budowie nawierzchni ulicy Pajzderskiego. Znaczne zaawansowanie prac pozwala oczekiwać na rozpoczęcie procedur związanych z odbiorem końcowym. Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Pajzderskiego sprawnie i fachowo prowadzi swoją działalnośc. Członkami Stowarzyszenia została większość mieszkańców ulicy finansowo zaangażowana w budowę nawierzchni.


13 sierpień 2013 rok  -  Stowarzyszenie  na  rzecz budowy ulicy Barwickiej i Okoneckiej zakończyło realizacje zadania inwestycyjnego. Wspólnie z Miastem    zrealizowano  i   ułożono    1 992,00 m2 kostki brukowej powiekszając zasoby majątkowe Miasta Poznania. Wybrany w drodze przetargu wykonawca zrealizował budowę terminowo i bezusterkowo. W obecnej chwili wykonawca przygotowyje budowę do odbioru końcowego a Stowarzyszenie przystępuje do rozliczenia zadania.


8 sierpień 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Cytrynowej i Mandarynkowej zakończyło prace związane z budową sieci wodociągowej PE ø 180 mm  Wykonana sieć wodociągowa zgłoszona została do odbioru końcowego Członkowie stowarzyszenia do nowowybudowanej sieci podłączą 10 budynków mieszkalnych. Zadanie zostanie rozliczone a jego wartość finansowo - rzeczowa zasili majątek Miasta Poznania.


5 sierpień 2013 rok - Budujemy nawierzchnie drogową na ul. Dolnej. Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Jaspisowej po wykonaniu nawierzchni w ramach własnej działalności rozszerzyło zakres rzeczowy przystępujęc wraz z mieszkańcami ulicy Dolnej do utwardzania kolejnej drogi na Osiedlu Umultowo. Prace na budowie przebiegają sprawnie, w związku z czym efekt końcowy nie tylko stworzy lepsze możliwości komunikacyjne dla mieszkańców ulicy ale i wzbogaci zakres infrastruktury drogowej miasta.


1 sierpień 2013 rok - Realizowana jest sieć wodociągowa w ul.Krzeszowickiej - Trzebińskiej. To drugi element trójstronnego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul.Krzeszowickiej - Trzebińskiej, Miastem Poznań i Aquanetem. Inwestorem realizowanego zadania jest Aquanet a znaczne zaawansowanie robót świadczy o tym, że dostarczenie " miejskiej wody " mieszkańcom wymienionych ulic w tym roku będzie faktem. Współpraca pomiędzy uczestnikami porozumienia jest wzorowa - wszelkie decyzje związane z realizacją sieci podejmowane są wspólnie.


22 lipiec 2013 rok - NIE MA TO JAK LOKALNA INCJATYWA - czyli jak możesz sprawić by gmina zbudowała Wam drogę - pod takim tytułem w miesięczniku MURATOR - ukazał się artykuł opisujący sposób załatwienia nawierzchni drogowej w ramach oddolnej incjatywy mieszkańców jednej z ulic w Bydgoszczy. W ramach tego reportażu został opisany system i wielkość dokonań mieszkańców naszego miasta w okresie 30 - letnim. Tak to nie pomyłka wieloletnie współdziałanie mieszkańców naszego miasta z władzami administracyjnymi pozwoliły zrealizować:

 - sieci wodociągowe     -   151,80  km

- sieci kanalizacyjne      -    143,30 km

- kanały deszczowe       -      30,70 km

- sieci ciepłownicze        -      16,50 km

- oświetlenie uliczne      -      45,50 km

- sieci gazowe                 -    343,90 km

- sieci telefoniczne         -    440,00 km

- nawierzchnie ulic         -    325,40 km2

Wszystkim mieszkańcom naszego miasta - serdecznie dziękujemy.

Załączniki


16 lipiec 2013 r. - Ruszyła budowa nawierzchni drogowej ulicy Pajzderskiego. Mieszkańcy ulicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu na rzecz budowy ulicy Pajzderskiego po przeprowadzeniu wszystkich czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę - oraz po wyborze wykonawcy zgodnie z prcedurą ustawy przetargowej rozpoczeli budowanie nawierzchni. Znając determinację członków Stowarzyszenia - o pozytywny wynik końcowy przedsięwzięcia jesteśmy spokojni. POWODZENIA !!!!!!! 


15 lipiec 2013 rok - kończymy budowę kanałów sanitarnych na terenie Osiedla Fabianowo.  Wybudowana kanalizacja w ul.Kowalewickiej - stworzyła możliwość Zarządowi Dróg Miejskich przygotowania inwestycji polegającej na budowie kanałów burzowych oraz ułożenia nawierzchni drogowej. Inwestycja zostanie rozpoczęta w najblizszym czasie. Działająca na terenie Rada Osiedla oraz Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej - Osiedle Fabianowo perfekcyjnie doprowadziło do skoordynowania kilku jednostek miejskich. Paniom działającym w imieniu mieszkańców Osiedla - serdecznie gratulujemy.


27 czerwiec 2013 rok - na zaproszenie Prezesa Aquanetu Pana Pawła Chudzińskiego przybyły przedstawicielki Stowarzyszenia na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej - Osiedle Fabianowo oraz Stowarzyszenia na rzecz budowy sieci wodociągowej ul.Trzebińska - Krzeszowicka. Realizując trójstronne porozumienie Pan Prezes poinformował  o zaawansowaniu Aquanetu w realizację przyjętego  zakresu robót. Przedstawił informacje o rozstrzygnięciu przetargu na budowę sieci wodociągowej w ul.ul.Krzeszowicka-Trzebińska oraz stan zaawansowania prac przetargowych na budowę kanału sanitarnego w ul. Fabianowo. Gospodarz spotkania w rzeczowych i konkretnych słowach nakreślił stanowisko Aquanetu oraz osobiste zadowolenie z postępu prac na terenie Osiedla Fabianowo. Przybyłe Panie, w imieniu mieszkańców życzyły Panu Prezesowi sprawnej realizacji inwestycji aquanetowskiej, a  wszystkim mieszkańcom Osiedla Fabianowo  jak najszybszej możliwości skorzystania z kanałów sanitarnych - do  życzeń przyłączył się Pan Paweł Chudziński - Prezes AQUANETU.


17 czerwiec 2013 rok  -  Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w ul. Krzeszowickiej i Trzebińskiej przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji sieci wodociągowej. Działające na terenie Osiedla trójstronne porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem - Miastem - Aquanetem realizowane jest konkretnie i precyzyjnie.  Aquanet zorganizował przetarg na budowę wodociągu  i zgodnie z deklaracją Prezesa Aquanetu wybrany w ten sposób wykonawca rozpocznie budowę sieci. Rada Osiedla koordynuje wszelkie działania związane z zapewnieniem udziału mieszkańców wspierając Stowarzyszenia w ich trudnej pracy. Współpraca pomiędzy sygnatariuszami porozumienia jak dotychczas realizowana jest wzorowo.


6 czerwiec 2013 rok - Przedstawiciele Stowarzyszenia, Aquanetu oraz Miasta spotkali się w celu przygotowania osiedla do rozpoczęcia inwestycji w ul. Fabianowo - przez Aquanet. Otwarcie ofert, wykonawców zamierzających zrealizować ten odcinek kanału sanitarnego, nastąpi w siedzibie Aquanetu w dniu 19 czerwca 2013r. Połączenie w całość realizowanych kanałów, pozwoli uruchomić sieć i rozpocząć pobór ścieków z osiedla Fabianowo w systemie ogólnomiejskim. Mamy nadzieje, że wybrany wykonawca dostosuje się jakością i solidnością do realizatorów sieci wewnątrzosiedlowych prowadzonych przez zarząd Stowarzyszenia.


3 czerwiec 2013 rok - Całkowicie zakończono prace na ul. Sycowskiej. Położona sieć kanalizacyjna po odbiorach technicznych, stworzyła możliwość ułożenia nawierzchni asfaltowej. Wykonana nawierzchnia (odtworzenie stanu sprzed budowy kanalizacji sanitarnej) nie tylko znajduje się w lepszym stanie technicznym ale stwarza lepsze warunki dla komunikacji samochodowej.


29 maj 2013 rok - Rozpoczęto budowę ostatniego odcinka kanału sanitarnego w ul. Kowalewickiej. Gratulujemy zarządowi Stowarzyszenia tak konsekwentnej realizacji zadania oraz wykonawcy robót perfekcyjnego i terminowego prowadzenia prac montażowych.

Zakres robót to :

Kanał sanit. ø 250mm długość 633,20 mb

Przykanaliki ø 160mm długość 351,00 mb

Szanowni Państwo - za dotychczasową działalność serdecznie dziękujemy i życzymy efektywnego zakończenia zadania.


28 maj 2013 rok - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński - zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń do wspólnego podpisania umów na realizację inwestycji lokalnych. Złożone pod umowami podpisy, rozpoczęły cykl wspólnego inwestowania w zasoby komunalne Miasta.

Umowy podpisali :

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej Osiedle Fabianowo               

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Barwickiej i Okoneckiej                                    

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Cytrynowej i Mandarynkowej                             

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Pajzderskiego                                       

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanału sanitarnego w ulicy Drobnika    

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ulicy Małoszyńskiej  

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ulicy Dąbrowskiego

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w odnodze ulicy Czarnkowskiej   

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Jaspisowej


10 maj 2013 rok Zastępca Prezydenta Miasta Poznania -  Pan Mirosław Kruszyński - na prośbę mieszkańców ulicy - członków Stowarzyszenia - dokonał symbolicznego otwarcia zrealizowanej przez mieszkańców i Miasta nawierzchni ulicy Nasturcjowej. Efektem wspólnego działania jest utwardzenie nawierzchi o powierzchni 1 705,00 m wraz  z ustawieniem 8 punktów  świetlnych.    Wartość  inwestycji  to 307 713,80 zł przy finansowym udziale mieszkańców w wysokości 77 928,45 zł. Inwestycje finansowało 12 rodzin. Pan Mirosław Kruszyński  serdecznie podziękował mieszkańcom ulicy za wspólne zrealizowanie zadania.

Załączniki


26 kwiecień 2013 rok - trwa budowa odcinka kanalizacji w ul. Drobnika.  Trudność realizacji inwestycji polega na tym, że montaż kanałów odbywa się na dość ruchliwej ulicy, w związku z czym wykonawca buduje kanał w szybkim tempie żeby jak najszybciej zlikwidować utrudnienia komunikacyjne. Stowarzyszenie wspólnie z Miastem nie tylko rozwiązuje indywidaulne problemy budownictwa jednorodzinnego - ale również tym sposobem rozbudowywuje ogólnomiejską sieć kanalizacyjną.


24 kwiecień 2013 rok - Mieszkańcy zrzeszeni  w Stowarzyszeniu na rzecz budowy ul.Cytrynowej i Mandarynkowej postanowili przedłużyć sieć wodociągową w wymienionych ulicach. Ułożenie sieci wodociągowej ø 180 mm o długości ca 180,00 mb w wymienionych ulicach pozwoli podlączyć do miejskiej sieci wodociągowej około 10 budynków mieszkalnych. Sieć zostanie zrealizowana do końca czerwca br.


18 kwiecień 2013 rok - rozpoczyna się cykl inwestycyjny związany z budową niewierzchni w ul.ul. Okoneckiej, Barwickiej.   Wyłoniony  w " drodze przetargowej " wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót. Stowarzyszenie posiadające wszelkie niezbędne dokumenty oraz zebrane wśród mieszkańców środki finansowe jest gotowe do sfinalizowania zadania.


17 kwiecień 2013 rok - ul. Pajzderskiego  przygotowana do realizacji.

Mieszkańcy ulicy opracowali dokumentację projektową, uzyskali pozwolenie na budowę i wyrazili gotowość wykonania wspólnie z miastem -2 064,00 m2 nawierzchni.

Inwestycja wyszacowana została na ogólną wartość  420 000,00 zł. Miasto określiło swój udział na 75% wartości przedsięwzięcia.Stowarzyszenie rozpoczyna procedury przetargowe.


9 kwiecień 2013 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej Osiedle Fabianowo kontynuuje roboty montażowe. Realizowany jest najtrudniejszy fragment kanalizacji w ul. Sycowskiej. Prace montażowe odbywają się przy jednostronnym ruchu komunikacyjnym, w związku z czym utrudnienia związane z budową dotyczą w równej mierze wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, kierowców i wykonawców ). Wszystko odbywa się za zgodą i pod kontrolą ZDM - a częstę kontrole inspektorów z Zarządu Dróg Miejskich wymuszają prawidłowy przebieg prac. Szybkie tempo realizacji zadania pozwala spokojnie myśleć o terminowym zakończeniu prac.


POGODNYCH I SZCZĘŚLIWYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZĄ

PRACOWNICY ODDZIAŁU REALIZACJI INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM LUDNOŚCI


27 marzec 2013 rok - Pani Lidia Dudziak Przewodnicząca Kapituły Złotej Róży - przy Prezydencie Miasta Poznania - ogłosiła werdykt Komisji. Wyróżnienie - ZŁOTA RÓŻA Nr 4 - otrzymał Pan Zbigniew Szpoper.  Działalność Pana Szpopera to lata 1993 - 2000 a zakres działalności to osiedla Kobylepole i Zieliniec w ramach, których zrealizowano : 

  •  OSIEDLE KOBYLEPOLE
  •  sieć gazowa - 4 634,75 mb
  •  kanalizacja sanitarna - 2 967,30 mb
  •  sieć wodociągowa - 3 645,52 mb
  •  OSIEDLE ZIELINIEC 
  •  sieć gazowa - 6 763,30 mb
  •  kanalizacja sanitarna - 6 081,70 mb
  •  stacja redukcyjna - 1 obiekt

Szanowny Panie Zbyszku - w imieniu władz miasta Poznania - dziękujemy 


27 marzec 2013 rok -  Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie z coroczną tradycją - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - podsumował roczną działalność Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem zadania infrastruktury komunalnej. Doceniając wielką rolę działających  inwestorów lokalnych przekazał wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania. Dla mieszkańców naszego miasta, którzy poświęcili wiele własnego czasu dla dobra współmieszkańców, przekazał Srebrną Różę  jako dowód wielkiego szacunku i wdzięczności za pomnażanie infrastruktury lokalnej. Dla dobra miasta - sąsiadów i dla siebie

Załączniki


27 marzec 2013 rok. Stowarzyszenia, które postanowiły realizować z miastem urządzenia infrastruktury technicznej -  otrzymały pisemne zapewnienie o współfinansowaniu inwestycji lokalnej przez Miasto Poznań.

Wyjątkowo  w tym roku deklaracje finansowe Stowarzyszeniom wręczali członkowie Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych Radni Miasta Poznania - Pani Lidia Dudziak i Pan Andrzej Bielerzewski


27 marzec 2013 rok.  Część artystyczna spotkania to rewelacyjny występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej II stopnia imieniem Mieczysława Karłowicza. Przepięknie brzmiały utwory Chopina w Białej Sali Urzędu Miasta Poznania. Smaczku dodaje fakt, że w gmachu Urzędu w roku 1828 koncertował Fryderyk Chopin w trakcie podróży z Berlina.


Po zakończeniu części oficjalnej - Prezydent Miasta Poznania - Pan Ryszard Grobelny - zaprosił gości do wspólnego wypicia kawy oraz do szerokiej dyskusji. Oczywiście dominowały sprawy związane z realizacją zadań. Wiele Stowarzyszeń kończących procedury przetargowe - dzieliło się z innymi realizatorami wiedzą zdobytą w trakcie stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Przekazywanie doświadczeń jest niezwykle pomocne dla inwestorów rozpoczynających swoją działalność.


Szanowni Państwo !!

Z uwagi na nieobecność Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego na planowanym spotkaniu w dniu 22 marca 2013 r o godz. 17oo w Białej Sali Urzędu Miasta Poznania - plac Kolegiacki 17       

          O D W O Ł U J E M Y

 spotkanie  w dniu jak wyżej i zapraszamy na coroczną uroczystość

  w dniu 27  marca  2013 r. o godz.17oo

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy i cieszymy się z możliwości  kontaktu z Państwem w nowo określonym terminie.


19 marzec 2013 rok - to rozpoczęcie spotkań związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Fabianowo. Realizacja prac przebiega prawidłowo -  do zakończenia zadania pozostało wybudowanie kanałów w ulicach Sycowskiej i Kowalewickiej.

Jednocześnie trwają przygotowania  do budowy sieci wodociągowej w ul.Trzebińskiej i Krzeszowickiej.


DZIEŃ KOBIET-  8 MARZEC 2013 ROK

Wszystkim Paniom

 - a w szczególności tym, które poświęcają swój prywatny czas -  przeznaczając go na organizowanie i realizowanie zadań związanych z budową urządzeń komunalnych -  życzenia tylko dobrych chwil wraz z podziękowaniem za społeczną działalność

Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności


27 luty 2013 r. - po raz czwarty spotkali się członkowie Kapituły Złotej Róży, działającej przy Prezydencie Miasta Poznania, w celu przyznania wyróżnienia Złota Róża. Wybierano spośród trzech kandydatów, działających w przeszłości w Społecznych Komitetach Budów oraz obecnych Stowarzyszeniach Zwykłych. Dokonania zgłoszonych osób są imponujące. Przedstawione przez Sekretarza Kapituły kandydatury oraz ich działalność na rzecz społeczności lokalnej i naszego miasta, pozwoliła członkom Kapituły - pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak - dokonać jednogłośnego wyboru.Oficjalne ogloszenie wyników wyboru laureatów Złotej  i Srebrnej Róży nastąpi 22 marca 2013 roku na corocznym spotkaniu inaugurującym sezon inwestycyjny.


25 luty 2013 rok - trwają przygotowania do uroczystego rozpoczęcia sezonu inwestycyjnego. Komisja rozpatrująca oferty Stowarzyszeń zakończyła pracę i w dniu 22 marca 2013 roku -  Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny wręczy pisemne zapewnienia o współfinansowaniu zgłoszonych przez Stowarzyszenia zadań.


20 luty 2013 rok - spotkanie wszystkich uczestników realizacji priorytetowego zadania - jakim jest budowa kanałów sanitarnych na terenie  Osiedla Fabianowo. Temat spotkania to przygotowanie sie Stowarzyszenia do realizacji 3 ostatnich ulic na terenie Osiedla -  ulicy Pobielskiej, Kowalewickiej oraz Sycowskiej. To najtrudniejsze i najdłuższe kanały przewidziane do realizacji w roku 2013. Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia i rewelacyjne wykonawsto pozwoli zakończyc zadanie w br.


12 luty 2013 rok  - pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego obradowała Komisja opiniująca wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem.  W bieżącym roku inwestycyjnycm, wpłynęło do rozpatrzenia 30 wniosków na łączną kwotę 8 502.687,00 zł. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, Komisja w pierwszej kolejności przyznała środki stowarzyszeniom posiadającym pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Ponadto wsparto zadania, które posiadają dokumentację a pozwolenie na budowę jest w trakcie załatwiania lub dokumentacja jest już na etapie uzgodnień. Do realizacji zakwalifikowano 19 zadań na ogólną kwotę 4 666 666,00 zł przy finansowym współudziale środków miejskich w wysokości 3 500 000,00 zł.


Prezydent Ryszard Grobelny otrzymał nagrodę "Najlepszy prezydent miasta" w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu "Perły Samorządu 2012" zorganizowanym przez Redakcję Dziennika Gazeta Prawna.Miasto Poznań zostało wybrane najlepszym samorządem w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 17 stycznia na uroczystej gali w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu "Perły Samorządu 2012" zorganizowanego przez redakcję Dziennika Gazeta Prawna. Najlepszym prezydentem miasta został Ryszard Grobelny, a za najlepsze miasto w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców uznano Poznań

Jednym z kryteriów oceny działalności Prezydenta Ryszarda Grobelnego - były inicjatywy społeczne - w związku z czym, wszystkim członkom Stowarzyszeń działających na terenie miasta - w imieniu Prezydenta serdecznie dziękujemy.


18 styczeń 2013 rok - Zakończono przyjmowanie wniosków na realizacje zadań infrastrukturalnych w roku 2013.   Zgłoszone zadania zostaną przedstawione Komisji pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego celem zaopiniowania zasadności realizacji zadania inwestycyjnego oraz zakwalifikowania do współfinansowania z Miastem.    

                                                    


                                  UWAGA!!!

PRZYPOMINAMY, ŻE DO 11 STYCZNIA PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BIEŻĄCYM ROKU !!!

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46 POK. 117, 100.

Załączniki