Kalendarium wydarzeń

WAŻNE!!!

Należy pamiętać, że w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004r.

  1. W przypadku inwestycji, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, tj.  129.351,00 netto (159.101,73 zł brutto) Stowarzyszenie jest zobowiązane do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z procedurą określoną w ww. ustawie.

       Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia, określa się zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego rozporządzenia PRM wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp. Obecnie wynosi on 4,3117 zł.                                                                                                                                         

      2. Przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza ww. kwoty, Stowarzyszenie powinno dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert,
skierowane do co najmniej trzech wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert. Wzór ogłoszenia o zapytaniu ofertowym poniżej.

UWAGA

W sytuacji, gdy pomimo wystosowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, wpłynie przynajmniej jedna oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Załączniki


INFORMUJEMY, ŻE DO 31 STYCZNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  LOKALNYCH W 2018 ROKU.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46, POK. 110, 111.

UWAGA !!!!

Uległ zmianie formularz wniosku. Obowiązujący wniosek do pobrania poniżej

jak również w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie pracownicy Oddziału pod nr tel. 61 8785441,              61 8785575, 61 8784382  służą wszelką pomocą.

Załączniki