Odprowadzanie ścieków

Nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych mogą być odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, czyli "instalacjach i urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania" (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289) lub oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzane do odbiornika. Zgodnie z Ustawą właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.