Szanowni Państwo

Zarządzanie strategiczne, monitoring efektów i nakładów oraz zaawansowane planowanie o charakterze partycypacyjnym stały się w ostatnich latach wyznacznikami właściwego zarządzania w sektorze publicznym. Ich zastosowanie wymaga często wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary zarządzania. Głównymi przesłankami aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 są: konieczność jej dostosowania do nowoczesnych standardów zarządzania publicznego, poprzez wykorzystanie wniosków z jej wdrażania oraz przeprowadzonego monitoringu strategicznego; zmiana sytuacji gospodarczej miasta, wymagająca precyzyjniejszego planowania zasobów; wymagania polskiej i europejskiej polityki miejskiej oraz nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w której konieczne będzie wprowadzanie nowych rozwiązań dla całych obszarów metropolitalnych na skalę większą niż dotychczas.

Przygotowanie dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 poprzedzono gruntownie przeprowadzoną diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania w oparciu o dane z 2009 r. Kluczowe wnioski, w postaci wyzwań rozwojowych, szeroko skonsultowano z mieszkańcami podczas licznych spotkań i prezentacji dokumentu na forum publicznym. W efekcie prac i dyskusji wypracowano główne kierunki rozwoju dla Poznania na najbliższe 20 lat, budując obraz miasta w przyszłości zawarty w wizji: "Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy". O ile zapisy Strategii przez ostatnie lata nie straciły na aktualności w zakresie misji, wizji i celów strategicznych, o tyle, na poziomie konkretnych działań, po trzech latach należało przemodelować zbiór programów strategicznych oraz ich zawartość.

Prezentowana aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 jest zwieńczeniem długich i żmudnych prac, które trwały w Urzędzie Miasta Poznania od grudnia 2012 r. przy współpracy z gremium naukowców reprezentujących poznańskie uczelnie oraz specjalistów z najważniejszych dziedzin funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze elementy przedstawionego dokumentu były konsultowane z mieszkańcami Poznania na poszczególnych etapach powstania opracowania. Strategia zawiera wszystkie elementy przynależne do tego typu dokumentów. Przyjęte założenia metodyczne są zgodne ze współczesnym dorobkiem teorii i praktyki zarządzania strategicznego, wzbogacone o indywidualne rozwiązania, dopasowane do specyfiki funkcjonowania Urzędu Miasta Poznania, jako koordynatora działań zmierzających do urzeczywistnienia wizji miasta.

Podjęcie się trudnego procesu wdrażania i monitoringu Strategii dowodzi zaangażowania Miasta w realizację przyjętego uchwałą Rady Miasta Poznania dokumentu i chęci osiągnięcia mierzalnych wyników tego procesu. Zakłada się, iż realizacja Strategii powinna prowadzić do pozytywnych zmian strategicznych rozumianych jako osiągnięcie postępu w stosunku do stanu obecnego. Zmiany te powinny być mierzalne i prowadzić do efektów w postaci zmian zachowania grup docelowych Strategii lub zmiany ogólnego poziomu rozwoju miasta. Podstawą podejmowania decyzji zarządczych powinny być w takim razie związki przyczynowo-skutkowe między zrealizowanymi działaniami a zmianami zachodzącymi w danym obszarze.

Współcześnie miasta traktowane są jako złożone, dynamiczne i adaptacyjne systemy, w których zmiany są wynikiem działań wielu różnych aktorów. Władze danej jednostki terytorialnej są jedynie jednym z wielu aktorów, i podejmowane przez nie działania tylko w pewnym stopniu generują pożądane zmiany. 

Jacek Jaśkowiak