Udział wyborców niepełnosprawnych w wyborach

Prezentacja "Niepełnosprawni w wyborach samorządowych. Informacja dla wyborców z terenu Miasta Poznania" znajduje się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki


Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2018 r. (poniedziałek).

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu korespondencyjnym - zobacz tutaj i tutaj.


Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (zobacz tutaj) do Prezydenta Miasta Poznania, najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 października 2018 r.

Realizacją procedury udzielania pełnomocnictw do głosowania zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (zobacz tutaj),
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika - zobacz tutaj.

Więcej informacji na temat głosowania przez pełnomocnika w Poznaniu oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.


Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Miasta Poznania telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Poznania. 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Poznania (na obszarze tego samego okręgu wyborczego). Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej 16 października 2018 r.

Więcej informacji na temat dopisania do spisu wyborców w Poznaniu oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.


Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.


Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej ani mąż zaufania.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.


Transport dla osób z niepełnosprawnością

Miejski Zespół Wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów w dniu 21 października 2018 r. do rad gmin i sejmików oraz wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach) będą mogły skorzystać z nieodpłatnego dowozu do lokali wyborczych w dniu 21 października 2018 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

Potrzebę dowozu do lokalu wyborczego należy zgłosić:

- dzwoniąc w dniach od 17 do 19 października 2018 roku pod numer telefonu (61) 8111111 do firmy EURO - TAXI (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach);

- dzwoniąc w dniach od 18 do 20 października 2018 roku w godzinach 8:00-18:00 pod numer telefonu iTaxi (22) 439 00 41 (osoby poruszające się o kulach).

Załączniki


Pomoc dla osób głuchych

Miejski Zespół Wyborczy do spraw przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa oraz wyboru Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 października 2018 r. zapewnia w dniu wyborów tj. 21 października br. pomoc wyborcom głuchym w zakresie kontaktu z obwodową komisją wyborczą za pomocą tłumacza języka migowego.

Zainteresowani wyborcy mogą skontaktować się z tłumaczem języka migowego w godzinach od 9:00 do 18:00 poprzez:

  • sms wysłany na nr tel. 507 023 604,
  • komunikator internetowy Skype - użytkownik: wlmarek.

W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z zainteresowanym wyborcą, tłumacz języka migowego uda się do wskazanej obwodowej komisji wyborczej, o wyznaczonej godzinie, w celu udzielenia pomocy wyborcy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej