CO TO JEST STOWARZYSZENIE?

Zgodnie z ustawą   z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje  cele, programy działania i struktury organizacyjne. Ustawa wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń:  stowarzyszenia oraz stowarzyszenia zwykłe.

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 Jedną z form zrzeszenia się mieszkańców Poznania, zainteresowanych realizacją konkretnego zadania publicznego, w trybie inicjatywy lokalnej jest utworzenie - stowarzyszenia zwykłego. Jest to uproszczona forma  stowarzyszenia. Dzięki prostym zasadom tworzenia i rejestracji wydaje się kuszącą alternatywą dla tych, którzy obawiają się skomplikowanych wymogów, jakie stosuje się wobec stowarzyszeń rejestrowych.
Z powodu prostrzej struktury organizacyjnej nie posiada ono osobowości prawnej.

Mogą je utworzyć co najmniej 3 pełnoletnie osoby fizyczne, uchwalając w formie uchwały regulamin działalności. Jest to najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego, który określa  w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia,
 •  cel lub cele,
 • teren i środki działania (w przypadku inwestycji z udziałem mieszkańców  jest  to teren Miasta Poznań)
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd

(Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,  kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),

 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 •  sposób nabycia i utraty członkostwa,
 •  sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Następnym krokiem jest złożenie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd wniosku o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Poznania, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Poznania Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań. Złożenie ww. wniosku nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Do ww. wniosku należy załączyć:

1.   regulamin działalności stowarzyszenia,

2.   listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiena i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoreczne podpisy założycieli,

3.   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu,

4.   adres siedziby stowarzyszenia,

5.   imię i nazwisko, adresy zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, tylko w sytuacji gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje organ kontroli wewnętrznej, co nie jest wymagane ustawą.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, następuje wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, stowarzyszenie zostanie poproszone do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni, spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd, zostanie niezwłocznie powiadomiony.

Wykaz aktualanych formularzy oraz opis procedury wpisania stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania jest dostępny  tutaj:

UWAGA!

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może  rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. (Wydanie zaświadczenia o rejestracji stowarzyszenia  - opłata skarbowa w wysokości 17 zł)

OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA:

 •  wyrobienie numeru NIP (we właściwym dla siedziby stowarzyszenia Urzędzie Skarbowym. Na formularzu NIP-2.
 • uzyskanie  numeru REGON (w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, ul. Wojska Plskiego 27/29. Na formularzu RG-OP
 • posiadanie numeru konta bankowego Stowarzyszenia,
 •  prowadzenia księgowości oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności, które przedkłada do właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w postaci rocznej deklaracji CIT-8.

UWAGA! Już samo założenie stowarzyszenia zwykłego zobowiązuje do złożenia rocznej deklaracji w urzędzie skarbowym, nawet jeśli nie prowadziło żadnych działań.

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NIE MOŻE:

 •  powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 •  zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 •  prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Załączniki