Komunikat z 6 września 2019 r.

Informacja o zwrocie dokumentów kandydatów na ławników

Urząd Miasta Poznania informuje, że od dnia 6 września 2019 r. istnieje możliwość osobistego odbioru kart zgłoszeniowych składanych przez kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu (z wyjątkiem tych kandydatów, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji ławnika).

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy odebrać do dnia 31 października 2019 r. Po upływie tego terminu dokumenty podlegają zniszczeniu (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

W tym celu należy zgłosić się do p. 170 w budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (tel. 61 646 33 44) w godzinach 7:30-15:30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunikat z 6 września 2019 r.

Wykaz ławników wybranych w wyborach na kadencję 2020-2023

W dniu 3 września 2019 r. Rada Miasta Poznania dokonała wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023. Uchwała Nr XVI/248/VIII/2019 wraz z załącznikami (zawierającymi wykazy ławników wybranych do poszczególnych sądów) - znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki".

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z 5 czerwca 2019 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, z terenu miasta Poznania do sądów powszechnych w Poznaniu Rada Miasta Poznania powinna wybrać 280 ławników.

Jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu określił, że:

do Sądu Okręgowego w Poznaniu powinno zostać wybranych 117 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 14 ławników;

- do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powinno zostać wybranych 147 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 133 ławników;

- do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powinno zostać wybranych 6 ławników;

- do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu powinno zostać wybranych 10 ławników.

Pełna treść pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz wykaz zapotrzebowań do poszczególnych sądów znajdują się w załączniku.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Komunikat z 17 maja 2019 r.

Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

Od 10 sierpnia 2018 r. wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Zgodnie z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wynosi (za II kwartał 2018 r.) 4 521,08 zł, a rekompensata pieniężna dla ławnika odpowiednio 119,35 zł brutto.

Koszty wypłaty rekompensaty ponosi Skarb Państwa.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________---

Administrator danych osobowych

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), którym jest przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych przez Radę Miasta Poznania;
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
  3. Lista wybranych ławników wraz z ich kartami zgłoszeń i dołączonymi dokumentami zostaną przekazane prezesom właściwych sądów;
  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać kartę zgłoszenia wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym terminie, dokumenty zostaną zniszczone w terminie 30 dni po upływie tego terminu);
  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się na kandydata na ławnika;
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  8. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.