Wydatki budżetu miasta

Wydatki w budżecie to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych ustawami m.in. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości:

3 129 936 080 zł

co stanowi 96,0 % planu na 2015 r. (plan na 31 października 2015 r.) z tego:

  • wydatki bieżące - 2 491 204 689 zł tj. 103,0 % planu 2015 r.

są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (np. w szkołach), usługi zlecane przez miasto do wykonania innym podmiotom (np. zakup pracy przewozowej w MPK), dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania miasta, świadczenia społeczne wypłacane przez miasto, wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych,

  • wydatki majątkowe - 638 731 391 zł tj. 76,1 % planu 2015 r.

są to środki na inwestycje.

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2016 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 79,6 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (36,0 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (25,0 % ogółu wydatków).

Aktualna sytuacja finansowa Miasta umożliwiła zaplanowanie w 2016 roku wydatków majątkowych na poziomie o 23,9 % niższym niż w planie na 2015 rok (wg stanu na koniec października), a ich udział w kwocie wydatków ogółem wynosi 20,4 %.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej