Wytyczne obowiązujące w Poznaniu

Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz akty wykonawcze do niej,  nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych w prawie międzynarodowym , tj. w Protokole Dodatkowym I do Konwencji Genewskich. Przepisy  krajowe nie legalizują  aktualnie systemu obrony cywilnej opartego na określonej strukturze organizacyjnej, np. w oparciu o formacje obrony cywilnej. Nie określają także jednoznacznie zadań obrony cywilnej realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do stwierdzenia, że w czasie pokoju prowadzi się działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej.

W tej sytuacji  w Poznaniu przyjęto  rozwiązanie, w którym to szef obrony cywilnej miasta - Prezydent doprecyzował zakres zadań obrony cywilnej i sposób koordynacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz obrony cywilnej. Taka dyspozycja znajduje się  w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 rw sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, cyt: ,,szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej: pkt. 4 -szef obrony cywilnej gminy - szefów obrony cywilnej w    instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy."

W związku z powyższym Prezydent Miasta Poznania  wprowadził stosownym  zarządzeniem ,,Wytyczne Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej", które realizować powinny podmioty funkcjonujące na terenie Poznania ujęte na ,,Wykazie instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych  funkcjonujących na terenie miasta Poznania".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej