Projekt budżetu na rok 2016 opracowano w oparciu m.in. o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dodatkowo zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2016 przedstawiono w tabeli poniżej:

  • dynamika PKB - 103,8%
  • dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna) - 101,7%
  • WIBOR6M - 102,25%

Konstruując budżet na 2016 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

-        utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),

-        spełnienia nowego wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

-        stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,

-        utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015,

-        rezygnację z poboru opłaty targowej,

-        przyjęcie do planu wysokości środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

-        dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o dostępną ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,

-        środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji do wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych do końca 2015 r. w części podlegającej dofinansowaniu.

W planie wydatków bieżących założono m.in. regulację wynagrodzeń w:

-        jednostkach budżetowych (z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli oraz wybranych jednostek organizacyjnych) o 3,0 %,

-        domach pomocy społecznej oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania o 4,5 %,

-        Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3,0 %,

-        dotowanych instytucjach kultury średnio o 3,0 %.

W planie wydatków majątkowych założono m.in.:

-        kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji,

-        zaktualizowanie harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji uprzednio planowanych do realizacji,

-        zabezpieczanie wydatków na prace projektowe w zakresie inwestycji o dofinansowanie, których planuje się aplikować o środki z budżetu UE w perspektywie finansowej 2014-2020.