Zasady i tryb zgłaszania kandydatów

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.


2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) ma nieskazitelny charakter,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, czyli w mieście Poznaniu, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

2) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Poznania kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.


5. Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa, zgłaszającej kandydata na ławnika,

7) listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika,

8) dodatkowe oświadczenie, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Mile widziane jest załączanie do karty zgłoszenia poza ustawowo wymaganymi załącznikami dodatkowych rekomendacji dla kandydata, w szczególności od osób i instytucji zaufania publicznego.


6. Kto ponosi i jakie są koszty opłat za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego?

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

Obecnie za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł - za informację o osobie lub 20 zł za informacje z KRK (online).

Od dnia 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 108 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5), koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego będzie ponosić Skarb Państwa.

Sposoby wnoszenia opłat:                                  

 • w formie znaków opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
  Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych;
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu Okręgowego;
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

w tytule przelewu należy wskazać: imię, nazwisko osoby lub podmiotu zbiorowego (których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego), datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK (ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań). Szczególy dotyczące dojazdu znajdują się tutaj.

Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wniosek o informację z Krajowego Rejestru Karnego można także złożyć za pośrednictwem "Systemu e-KRK".


7. Kto ponosi i jakie są koszty opłat za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego?

Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wysokość opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego określa wystawca zaświadczenia.

Zaświadczenie powiniem wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.