Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5
61-727 Poznań
tel. 61 855 76 04, 851 97 84
fax 61 851 97 84

e-mail: cdzdm@cdzdm.pl

http://www.cdzdm.pl/PL-H20/obserwatorium.html

Placówka Miasta Poznania działająca w ramach projektu Unii Europejskiej Ecos - Ouverture Youthemploy, dotyczącego przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, sfinansowana przez Zarząd Miasta Poznania i Fundusz Phare.


Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest placówką informacyjno - szkoleniową dla uczniów kończących szkoły zawodowe i średnie. Jest też ośrodkiem informacji dla nauczycieli zajmujących się problematyką rynku pracy.

Centrum udostępnia uczniom i nauczycielom:

 • bazę informacyjną oświatową zawierającą dane dotyczące typów szkół, kierunków kształcenia, kryteriów i warunków rekrutacji, form kształcenia pozaszkolnego
 • opisy i charakterystyki zawodów zawarte w programie komputerowym Doradca 2000
 • wzory podstawowych dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pracę
 • instruktażowe filmy na video
 • dane na temat rynku pracy w Poznaniu, regionie i rynkach pracy Unii Europejskiej
 • możliwość skorzystania z fachowych stron w internecie
 • możliwość skorzystania na miejscu z fachowej biblioteki

W Centrum opracowano broszurę ,,Poradnik absolwenta". Zawiera on podstawowe informacje na temat wejścia na rynek pracy. Otrzymuje go każdy uczestnik zajęć w Centrum.

Dla grup szkolnych organizowane są następujące zajęcia:

 • dla uczniów kończących szkoły zawodowe - zajęcia pn.: ,,Cztery kroki aktywnego poszukiwania pracy" (uczestnicy zdobywają informacje o min. o lokalnym rynku pracy, technikach poszukiwania pracy i opracowują osobistą strategie działania)
 • dla uczniów ostatnich klas szkół średnich - warsztaty pn.: ,,Zaplanuj karierę" (program warsztatów obejmuje min.następujące bloki zagadnień: podejmowanie efektywnych decyzji zawodowych, poznanie siebie, prognozy i trendy na rynku pracy)
 • dla uczniów szkół średnich - seminaria informacyjne pn.: ,,Absolwenci wobec wyzwań rynku pracy" (zagadnienia poruszane na seminarium to min. informacje o trendach i rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, możliwościach dalszej edukacji w Polsce i innych krajach, kryteriach przyjęć do szkół wyższych ,umiejętnościach cenionych przez pracodawców)
 • dla uczniów szkół średnich zainteresowanych działalnością na własny rachunek - warsztaty pn.: ,,Przedsiębiorczość" (podczas zajęć młodzież zdobywa informacje na temat rozpoczęcia własnej działalności i napisania biznes planu)
 • dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkół średnich
 • seminaria pn.: ,,Prognozy i trendy na rynku pracy w kontekście doradztwa zawodowego dla młodzieży". (na spotkaniach omawiane są min. tendencje na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, wymagania pracodawców, nowe trendy w psychologicznym i pedagogicznym doradztwie zawodowym
 • dla uczniów szkół zawodowych - kursy z podstaw obsługi komputera i podstaw obsługi kas fiskalnych

Uczniowie szkół średnich mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji u psychologa oraz zbadania predyspozycji osobowościowych i zawodowych. Powyższe usługi są bezpłatne dla uczniów i pracowników szkół Miasta Poznania.