Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej

ul. Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5                                                             60-965 Poznań
tel./fax 61 665 27 95

e-mail: fundacjapp@put.poznan.pl

http:// www.fundacjapp.poznan.pl


Wśród wielu inicjatyw Fundacja prowadzi m.in. Ośrodek Doradztwa Proinnowacyjnego, który świadczy wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, w następujących obszarach:

1. INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM, obejmującym:

 • pomoc w korzystaniu z informacji patentowej zawartej w literaturze dostępnej on line, w Urzędzie Patentowym RP, międzynarodowych bazach WIPO i EPO oraz w bazach w wybranych krajach,
 • konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej w oparciu o posiadane zbiory własne.

2. SZKOLENIOWO-EDUKACYJNYM, obejmującym:

 • prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem specyfiki branżowej,
 • konferencje, warsztaty.

3.DORADCZO-WYKONAWCZYM, obejmującym:

 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • badania i opinie w zakresie ochrony własności przemysłowej, w tym prowadzenie badań czystości i zdolności patentowej wynalazków, wzorów użytkowych oraz zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych w dostępnych bazach, w których uzyskuje się informacje o aktualnych kierunkach rozwoju w różnych dziedzinach techniki i perspektywach co pozwala uniknąć nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych i marketingowych, w działalności konkurencyjnej, obszarach produkcji i handlu, partnerstwie handlowym,
 • opracowanie i zgłaszanie do ochrony w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą (PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego, Znaki Towarowe Wspólnoty, Wzory Przemysłowe Wspólnoty),
 • prowadzenie postępowań przed Urzędami Patentowymi w sprawach uzyskania i utrzymania ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi w sprawach własności intelektualnej,
 • wycenę wartości patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do prawa własności intelektualnej poprzez  listy ostrzegawcze, negocjacje, wnioski o ściganie,
 • prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów licencyjnych lub pomoc w negocjacjach.

Ośrodek działa w oparciu o kadrę uznawanych specjalistów, w tym rzeczników patentowych i ekspertów z zakresu prawa własności intelektualnej, gwarantując profesjonalizm i najwyższą jakość usług.

Cena za usługi świadczone przez Ośrodek określana jest w drodze indywidualnej kalkulacji pomiędzy Zleceniodawcą a Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.

Usługi informacyjno-konsultacyjne (pkt. 1) są świadczone częściowo nieodpłatnie w ramach działalności statutowej Fundacji.

Ponadto, Fundacja realizuje projekty doradczo-szkoleniowe dofinansowane z budżetu UMP - w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość).