Czy Poznaniacy patentują?

Wzrost innowacyjności jest stymulatorem rozwoju gospodarczego a w konsekwencji wpływa na lepszą jakości życia. Innowacje powstają w ludzkim umyśle, a usankcjonowane szeregiem przepisów prawnych stanowią własność intelektualną w postaci wynalazków, utworów literackich i artystycznych lub nazw i oznaczeń towarów stosowanych                      w działalności gospodarczej.

.
Czy Poznaniacy patentują?

Własność intelektualna możemy podzielić na:

  • własność przemysłową,
  • prawa autorskie oraz ich pokrewne, które służą ochronie dzieł artystów.

Na własność przemysłową składają się: wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a w niektórych państwach, w tym w Polsce, również wzory użytkowe oraz topografie układów scalonych.

Co zyskuje przedsiębiorca przez nabycie prawa ochrony własności intelektualnej?

Uzyskanie przez przedsiębiorcę prawnej ochrony własności intelektualnej daje mu wyłączność zarobkowego i możliwość zawodowego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej. Prawo ochronne wyklucza również możliwość swobodnego korzystania z dóbr przemysłowych przez konkurencję.

W Polsce można uzyskać następujące prawa własności przemysłowej:

  • patent na wynalazek
  • prawa ochronne na wzór użytkowy i znak towarowy
  • prawa z rejestracji dla wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego oraz topografii układu scalonego.

Urząd Patentowy RP przyznaje prawa ochronne na  przedmioty własności przemysłowej. W przypadku produktów rolnych i alkoholowych od lutego 2005 prawo ochronne jest przyznawane przez Ministerstwo Rolnictwa.

Warto spojrzeć na statystyki UPRP za ostanie trzy lata, aby sprawdzić liczbę zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych dla podmiotów pochodzących z Poznania. W latach 2016-2018 podmioty z Poznania łącznie zgłosiły 776 wynalazków i wzorów użytkowych, odpowiednio 700 wynalazków i 76 wzorów użytkowych.  W tym samym czasie UPRP przyznał 513 patentów i 33 prawa ochronne na wzory użytkowe, łącznie 546 praw wyłącznych. Najwięcej zgłoszeń dokonano w 2016 r. co jest tożsame z tendencją krajową, ponieważ w 2016 r. znacznie skrócił się czas oczekiwania na decyzje w sprawie udzielenia ochrony na dobra przemysłowe.

Czy to mało czy dużo?

Dla porównania w woj. wielkopolskim w latach 2016-2018 zgłoszono 1173 wynalazki i 262 wzory użytkowe. Województwo wielkopolskie zajmuje piąte miejsce pod względem zgłoszeń i udzielonych praw ochronnych we wspomnianych latach. W statystykach wyprzedza je województwo mazowieckie, które wiedzie prym w każdym roku, następne miejsca zajmują województwa śląskie lub małopolskie i dolnośląskie. Tylko w roku 2018 województwo wielkopolskie uzyskało więcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe niż woj. dolnośląskie. Na pewno życzylibyśmy sobie więcej patentów i innych praw wyłącznych pochodzących z Poznania.

Kto najwięcej patentuje w Poznaniu?

Zdecydowany prym wiedzie Politechnika Poznańska. W każdym roku wśród przedsiębiorstw, które dokonały więcej niż 20 zgłoszeń PP zajmuje wysokie miejsce. W 2016 r. uplasowała się na trzecim miejscu dokonując 95 zgłoszeń, w 2017 na siódmym (75 zgłoszeń) a w 2018 r. na dziewiątym miejscu (74 zgłoszenia)  wśród podmiotów krajowych dokonujących zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych. Warto tutaj wspomnień o Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który zarówno w 2016 - dokonując 29 zgłoszeń, jak i 2017 r. - dokonując 27 zgłoszeń, zajął siedemnaste miejsce. Poznański Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w 2016 r. wyprzedził UAM, dokonując jednego zgłoszenia więcej niż jego poprzednik. W 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dokonał 24 zgłoszeń i uplasował się na tym samym miejscu, co liczba dokonanych zgłoszeń.