Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza w terminie od 21.02.2017r. od godz. 07.30 do 24.02.2017r. do godz. 14.30 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru wniosków niezwłocznie po przekroczeniu limitu.
Aby ubiegać się o środki z KFS Pracodawca składa w Urzędzie (Kancelaria, I piętro pokój 104) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać: 

  1. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
  2. podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy administracji publicznej

w przypadku złożenIa wniosku przez eketroniczną skrzynkę podawczą w tytule pisma prosimy wpisać: KFS.
Pomoc w 2017 roku  mogą uzyskać pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego dostępnego pod adresem:
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2017/poznan.12..360....1....0.1.1.360.
oraz 
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2017/poznanski.12..346....1....0.1.1.346.

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioski złożone za pomocą faksu lub poczty e-mail lub w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu!

Źródło