Zdobądź dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  realizuje projekt:

"Raz dwa, trzy - firma i Ty" 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

.
WARP

100 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 23 860,00 PLN

oraz

12 miesięcy wsparcia pomostowego w wysokości od 1000 PLN do 2000 PLN/miesiąc

(w zależności od branży, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej, 
jest zamierzanie:
 - utworzenia dodatkowego miejsca pracy,
 - założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
 - założenie działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Termin realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 30.06.2020 r. 
Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 5 149 357,76 PLN z czego dofinansowanie z UE: 4 891 889,87 PLN

Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

  • 18.06.2018 r. - 29.06.2018 r. - nabór Wstępnych formularzy rekrutacyjnych dotyczących spełnienia kryteriów przynależności do grupy docelowej;

UWAGA! 
Do Wstępnego formularza rekrutacyjnego należy załączyć Oświadczenie uczestnika projektu oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie

  • 02.07.2018 r. - 20.07.2018 r. - nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczących opisu planowanej działalności gospodarczej;

Masz pytanie? 
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: firmaiTy@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

 Źródło