Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Poznaniu

ul. Klasztorna 24/25
61-779 Poznań
tel. 61 852 86 91, 851 90 58
fax 61 851 90 58

e-mail: info@pte.poznan.pl

http:// www.pte.poznan.pl

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prowadzi swoją działalność już 57 lat - od dnia 29 kwietnia 1946 roku, gdy w Gmachu Akademii Handlowej w Poznaniu odbyło się jego zebranie założycielskie. Oddział PTE w Poznaniu jest miejscem wymiany poglądów pracowników naukowych w dziedzinie ekonomii i zarządzania z praktykami życia gospodarczego środowiska wielkopolskiego, stowarzyszeniem fachowców doradzającym władzom różnych szczebli, a także organizacją zapewniającą specjalistyczną edukację w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych osobom pragnącym podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe.

Celem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest:

 • krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
 • podnoszenie kwalifikacji ekonomistów,
 • kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,
 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
 • obrona interesów zawodowych ekonomistów,
 • integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.

Zakres działalności Poznańskiego Oddziału PTE obejmuje:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy ekonomicznej,
 • organizowanie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (w roku szkolnym 2003/2004 - XVII edycja OWE),
 • organizowanie i współorganizowanie konferencji, odczytów i wykładów,
 • organizowanie spotkań dyskusyjnych dla przedsiębiorców,
 • wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i zawodowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno - doradczej w zakresie problematyki ekonomicznej (w 2002 r.został powołany zespół ekspertów, który prowadzi działalność doradczą w ramach programu SAPARD),
 • opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o potrzebach, możliwych rozwiązaniach oraz o zagrożeniach gospodarczych,
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniemi krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Kompetencje:
Działalność szkoleniowa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu jest zarejestrowana w Kuratorium Oświaty jako jednostka uprawniona do prowadzenia działalności oświatowej w zakresie tematyki ekonomiczno - prawno - finansowej, informatyki w formie kursów stacjonarnych, seminariów i doradztwa indywidualnego (nr rejestru 105/93).

Oferta najpopularniejszych szkoleń i kursów

Rachunkowość i Prawo:

 • Podstawy księgowości
 • Dla kandydatów na samodzielnych księgowych
 • Księgowość komputerowa
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Podatki (PIT, CIT, VAT)
 • Program "Płatnik" - warsztaty przy komputerze
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego
 • Zabezpieczenie prawne obrotu gospodarczego
 • Prawo pracy w praktyce
 • Kadry - płace - ZUS (Specjalista ds. kadrowo - płacowych)
 • Kapitał początkowy
 • Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • ABC własnej firmy - od założenia do prowadzenia
 • Audytor wewnętrzny - przygotowanie do egzaminu państwowego
 • Nowoczesne metody zarządzania finansami firmy

Kursy zawodowe:

 • Kasjer walutowy
 • Kasjer złotowy
 • Przeciwdziałanie przestępczości prania pieniędzy
 • Agent celny - przygotowanie do egzaminu państwowego
 • Studium komputerowe