Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o.

Aleje Marcinkowskiego 20
61-827 Poznań
tel: 61 855 64 80, 61 855 64 82
fax 61 855 64 85

e-mail: biuro@pfpk.pl

http:// www.pfpk.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został utworzony dzięki wspólnym staraniom władz Miasta Poznania i banku PKO BP S.A. w roku 2000.
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych powstała jako pierwsza w Polsce bankowo - komunalna instytucja przejmowania ryzyka.

U podstaw decyzji o utworzeniu Funduszu legło przekonanie, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są trudności w dostępie do kapitału, zwłaszcza w formie kredytu bankowego. Bardzo częstym powodem odmowy udzielenia kredytu okazywał się brak możliwości przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia jego spłaty. Zatem stworzenie instytucji, która brałaby na siebie część ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytu wydawało się władzom Miasta ważną i konkretną formą pomocy przedsiębiorcom, przyspieszającą obrót gospodarczy.

Władze Miasta stoją na stanowisku, że wobec ograniczonych możliwości skutecznego wspomagania rozwoju MSP na szczeblu lokalnym, należy nastawiać się na realizację tylko tych przedsięwzięć, które pozwalają na wykorzystanie ograniczonych środków w najbardziej efektywny i racjonalny sposób. Doświadczenia innych krajów wysoko rozwiniętych, a także badania wykonane dla obszaru poznańskiego wskazywały, że zaangażowanie środków Miasta w lokalny fundusz poręczeń kredytowych, utworzony we współpracy z silnym bankiem sieciowym będzie takim właśnie działaniem, dobrze służącym zarówno środowisku przedsiębiorców jak i interesom sponsorów funduszu.

Kapitał zakładowy spółki to 4.500.000 zł - dzieli się na 9.000 udziałów po 500 zł.

Udziałowcy posiadają:

  • Miasto Poznań - 2.000 udziałów (1.000.000 zł)

22,22% kapitału oraz głosów na zgromadzeniu wspólników,

  • PKO BP SA - 3.000 udziałów (1.500.000 zł)

33,33% kapitału oraz głosów na zgromadzeniu wspólników,

  • BGK w Warszawie - 4.000 udziałów (2.000.000 zł)

44,44% kapitału oraz głosów na zgromadzeniu wspólników.


Dotychczasowe lata działalności PFPK wskazują, że ryzyko takie warto było podjąć. Świadczy o tym znaczny wzrost liczby i znaczenia gospodarczego lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń w całej Polsce, a także systematycznie rosnące zainteresowanie usługami oferowanymi przez PFPK.

Oferta Funduszu jako lokalnej instytucji poręczeń kredytowych jest skierowana do przedsiębiorstw działających na obszarze aglomeracji poznańskiej.
Fundusz prowadzi specyficzną działalność usługową polegającą na stworzeniu systemu ułatwień kredytowych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Miasta Poznania poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych. Efektem tych działań winien być i jest rozwój przedsiębiorczości a także powstawanie nowych miejsc pracy.

Fundusz zajmuje się wyłącznie udzielaniem poręczeń za kredyty zaciągane w bankach przez przedsiębiorców (osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą).

Poza poręczeniami Fundusz oferuje:

  • usługi marketingowe,
  • usługi doradcze,
  • usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonej działalności.

Dzięki zaprzyjaźnionym partnerom Fundusz umożliwia nawiązanie kontaktów handlowych, ułatwiających rozpoczęcie działalności na rynkach Unii Europejskiej.

Kolejną cezurą w historii PFPK było dokapitalizowanie i objęcie udziałów w lutym 2004r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie połączone z kolejnym dokapitalizowaniem przez Miasto Poznań.

Środki z rządowego programu "Kapitał dla przedsiębiorczych", którego dysponentem jest BGK, pozwoliły niemal podwoić posiadane przez Fundusz kapitały, a co za tym idzie w dalszym ciągu zwiększać akcję poręczeniową.

Z kolei w styczniu 2005 r. został przez Fundusz złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 "Dofinansowanie funduszy poręczeniowych".
Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie została podpisana w dniu 25 kwietnia 2005 r. co oznacza uruchomienie realizacji projektu dofinansowania Funduszu środkami pochodzącymi z Sektorowego Programu Operacyjnego-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, który przewiduje pozyskanie dalszych 10 mln. zł.

W dniu 25 sierpnia 2005 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała pierwsze środki w wysokości 2.000.000 zł.

Tak więc Fundusz powstały w roku 2000 z kapitałami 2 mln. zł. ma szanse by do końca 2008 r. osiągnąć poziom 14,5 mln. zł.