Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

ul. Zwierzyniecka 7 C
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88

e-mail: ucitt@amu.edu.pl

www.ucitt.pl


UCITT UAM jest jednostką ogólnouczelnianą. Podstawowym celem Centrum jest inicjowanie, koordynowanie i realizacja działalności związanej z kreowaniem postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych społeczności akademickiej (pracowników naukowych, studentów i doktorantów) oraz transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych prowadzonych na UAM do szeroko pojętej praktyki społecznej i gospodarczej.

Centrum realizuje swoje cele poprzez budowę centrum informacyjnego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw i instytucji samorządowych zainteresowanych współpracą z Uczelnią, a także prowadzi spotkania i inne działania promocyjne, prezentujące ofertę badawczą, szkoleniową i konsultingową UAM w środowisku gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami.


ZADANIA UCITT UAM

 • wspieranie transferu innowacji i technologii z UAM w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • wspieranie tworzenia firm typu spin-off i start-up na/przy Uczelni,
 • kształtowanie oraz promocja proinnowacyjnych/przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz kadry akademickiej (przedsiębiorczość akademicka),
 • udział w sieciach podobnego typu jednostek w kraju i UE,
 • pozyskiwanie funduszy z zewnątrz wspierających działalność Centrum.

UCITT UAM współpracuje z innymi jednostkami UAM, w szczególności z:

 • Działem Nauki i Współpracy z Gospodarką
 • Biurem Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów (Biurem Karier)
 • Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
 • Wielkopolskim Klastrem Chemicznym jednostek naukowo-badawczych
 • oraz przedsiębiorstw

Poza strukturą UAM - UCITT współpracuje również z polskimi i zagranicznymi instytucjami, w szczególności z Fundacją UAM - Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (www.ppnt.poznan.pl), a także z podobnymi ośrodkami na Uczelniach w kraju (UOTT UW, WCTT, CITRRU, CTT Politechniki Gdańskiej), ich zrzeszeniami - ProTon Europe (www.proton-europe.org) i stowarzyszeniami - SOOIPP (www.sooipp.org.pl).

UCITT UAM współpracuje także z przedsiębiorstwami z regionu i kraju oraz władzami samorządowymi miasta i regionu, uczestnicząc w pracy i projektach sieci takich instytucji na terenie Unii Europejskiej.