Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa

ul. Św. Marcin 24, lokal 402
61-805 Poznań

tel. 61 86 90 100

fax.61 86 90 101

e-mail: wiph@wiph.pl

http://wiph.pl

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa z siedzibą w Poznaniu jest organizacją o charakterze regionalnym, dobrowolną, apolityczną i niezależną, funkcjonującą w ramach samorządu gospodarczego.
Reprezentuje interesy skupionych w niej firm zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jest przewodnikiem, doradcą i opiekunem w kontaktach krajowych i zagranicznych.

Misja:
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie ich interesów ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich.

Cele:

 • współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz administracją rządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
 • wzbogacanie rynku usług dla MŚP w oparciu o istniejące instytucje lokalne, regionalne i krajowe,
 • podejmowanie wszelakich działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską.

Wszechstronnie przygotowany zespół pracowników Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej wykona wszelkie zadania w zakresie:

 • podejmowania wszelkich inicjatyw gospodarczych w Wielkopolsce,
 • promocji wielkopolskich przedsiębiorstw,
 • kojarzenia partnerów,
 • prowadzenia negocjacji handlowych,
 • kompleksowego organizowania misji promocyjnych za granicą, uczestnictwa w imprezach wystawienniczych,
 • informacji i doradztwa gospodarczego dla podmiotów krajowych i zagranicznych w ramach sieci K. S. U. oraz P. K. D.
 • sporządzania raportów o firmach polskich i obcych - wywiadownia gospodarcza,
 • organizacji szkoleń i seminariów,
 • legalizacji dokumentów handlu zagranicznego.

Od roku 2000 Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa posiada - jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce - Certyfikat Jakości Usług nadany przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niniejszy certyfikat potwierdza, że WIPH wprowadziła i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług w zakresie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

W WIP-H mieści się Punkt Konsultacyjny PARP, świadczący bezpłatne usługi informacyjne m.in. na temat:

 • prowadzenia działalności gospodarczej w aspektach: prawnym, marketingowym i finansowym,
 • dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności gospodarczej poprzez banki, firmy leasingowe i fundusze poręczeniowe,
 • projektów pomocowych dla MSP realizowanych w ramach polityki Rządu wobec MSP oraz programu Phare.

Z usług Punktu mogą korzystać osoby bezrobotne, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą a także już działające małe i średnie firmy.

WIP-H w ramach Programu Promocji Eksportu została akredytowanym wykonawcą działań w zakresie:

 • kojarzenia partnerów,
 • organizowania wyjazdów studialnych ,
 • organizowania wystąpień grupowych i indywidualnych na zagranicznych targach i wystawach.

Z dofinansowania do kwoty 10.000,-EURO w ramach Programu Promocji Eksportu mogą skorzystać małe i średnie firmy, które już są eksporterami.

Przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej działa Stały Polubowny Sąd Gospodarczy, którego celem jest szybkie i w miarę bezkonfliktowe rozstrzyganie sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W ramach struktury Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej działają:

 • Departament Handlu
 • Departament Instytucji Finansowych
 • Departament Rozwoju Przemysłu
 • Departament Ekologii

Przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej działa Wydawnictwo "IZBA" którego zadaniem jest stałe wydawanie magazynu wielkopolskich środowisk gospodarczych "ECHO" oraz wydawnictw o charakterze promującym gospodarkę regionu.