Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. 61 859 35 35
fax 61 852 13 16

e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl

http:// www.irpoznan.com.pl

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle znowelizowanej ustawą z dnia 6.09.2001 r. oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez VI Nadzwyczajny Zjazd Przedstawicieli wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 5/02 z dnia 21 maja 2002 r. Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, które określają podstawowe zadania Izby Rzemieślniczej wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników. Zasięgiem działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu jest cała Polska.

Od roku 2002 posiada Certyfikat PN ISO 9002:1996.

Do zadań WIR należy m.in.:

  • organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
  • odtwarzanie dokumentacji dotyczącej okresu nauki zawodu do celów emerytalnych i rentowych
  • doradztwo, pomoc i organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów i warsztatów dla rzemieślników i przedsiębiorców z różnych branż w kraju i za granicą z polskimi i zagranicznymi wykładowcami, specjalistami w różnych dziedzinach
  • informacje na temat obowiązujących przepisów podatkowych
  • udzielanie informacji z zakresu prawa pracy i przepisów BHP
  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień interpretacyjnych, wydawanie opinii prawnych pośrednictwo i pomoc w istniejącym Banku Ofert Pracy dla Uczniów i Pracowników
  • udzielanie informacji i porad o skargach i sposobie wydawania opinii rzeczoznawców
  • pomoc w zakresie organizowania i udziału w wystawach, targach, kiermaszach, jarmarkach w kraju i za granicą.

Stan organizacyjny:
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zrzesza na zasadzie dobrowolności 64 organizacje, w tym 44 cechy oraz 20 spółdzielni rzemieślniczych.

Działalność Biur Pełnomocników:
Pełnomocnicy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Koninie, Lesznie i Pile realizują zadania określone w Statucie oraz nałożone przez organy statutowe i wypełniają szereg funkcji Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej na swoim terenie działania.
Działalność biur pełnomocników przebiega w ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi biura Izby i ma odzwierciedlenie w całościowej ocenie działalności Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.