Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny

ul. Zwierzyniecka 20
60-814 Poznań  
tel. +48 510 117 254
fax +48 618 582 151

e-mail: info@wklaster.pl

http:// www.wklaster.pl


Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego oraz poznańskich firm IT. Celem Klastra jest łączenie i współdziałanie lokalnych władz, jednostek naukowo-badawczych i przedstawicieli biznesu w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych.

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny prowadzi działalność skierowaną do:

 • samorządów i jednostek administracji państwowej - pomoc w zakresie merytorycznej weryfikacji koncepcji ICT, opracowywanie projektów wykonalności, doradztwo w zakresie doboru technologii i specjalizowanej wiedzy;
 • jednostek naukowo-badawczych - pomoc w zakresie przygotowywania projektów dotyczących komercjalizacji opracowań naukowych;
 • przedsiębiorstw branży ICT - pomoc w zakresie pozyskiwania partnerów technologicznych, wsparcie w zakresie marketingu i promocji, reprezentowanie na forum ogólnopolskim i europejskim.

ICT - Wielkopolska

Projekt ICT Wielkopolska - Information and Computing Technologies Research Driven Cluster in Wielkopolska Province - ma na celu zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, który został zawiązany w maju b.r. jako stowarzyszenie grupy około 50 firm IT oraz instytucji badawczych - takich, jak Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych siódmego programu ramowego.

Jednym z inicjatorów utworzenia klastra był Urząd Miasta Poznania.

Misją projektu jest integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Więcej szczegółów na temat projektu i jego realizacji na dedykowanej stronie projektu ICT Wielkopolska

Cele szczegółowe projektu

 • Wypracowanie efektywnych ścieżek przygotowania grupy nowych, oryginalnych technologii i produktów finalnych, promowanych jako "specjalność regionalna".
 • Wypracowanie zasad rzetelnej i skutecznej współpracy partnerów w klastrze.
 • Wypracowanie zakresu współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz określenie zapotrzebowania biznesu ICT na prace badawczo - rozwojowe i nowe technologie.
 • Wypracowanie systemu wsparcia doradczego dla firm działających w klastrze.
 • Stworzenie skutecznego mechanizmu promocji innowacji i produktów oferowanych przez klaster partnerom zewnętrznym.

Zadania projektu

 • Skuteczne koordynowanie projektu pod względem organizacyjnym i finansowym - w efekcie wyszkolenie personelu, który w przyszłości poprowadzi biuro klastra
 • Opracowanie diagnozy potencjału badawczego klastra - poprzez utworzenie bazy danych realizowanych i planowanych projektów innowacyjnych, określenie możliwych kierunków i pól współpracy nauka x biznes przy realizacji wspólnych projektów badawczo - rozwojowych.
 • Opracowanie mapy kompetencji klastra - poprzez sporządzenie regionalnego portfolio firm ICT, opracowanie analizy SWOT dla klastra.
 • Opracowanie ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach klastra - poprzez m.in. sporządzenie diagnozy potrzeb technologicznych firm ICT zainteresowanych nowymi rozwiązaniami oraz wypracowanie zasad ochrony własności intelektualnej.
 • Promocja klastra oraz rezultatów projektu - poprzez m.in. opracowanie marki klastra oraz uruchomienie portalu klastra.

Rezultaty projektu

 • Głównym oczekiwanym rezultatem projektu będzie stworzenie skutecznej platformy integracji wielkopolskiego sektora ICT w ramach wspólnych projektów badawczych i wykorzystywania ich rezultatów oraz promocji polskich i europejskich rozwiązań ICT.