Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań,

tel. (61) 657 60 51,

e - mail: biuro@wzp.org.pl,

www.wzp.org.pl

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców. Jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Skupia ponad 120 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników.Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż.

MISJA I CELE
- aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
- prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami
i partnerami społecznymi,
- stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

CELE
1. ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
2. oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
3. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
4. rozwój dialogu społecznego,
5. społeczna odpowiedzialność biznesu,
6. system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
7. zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze postulaty WZP Lewiatan to:
● liberalizacja prawa pracy,
● obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
● intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
● ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
● udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej,
● obrona i reprezentowanie interesów członków Związku,
● podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
● rozwijanie organizacji - rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych

WZP LEWIATAN ORGANIZUJE:

  •  bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów (m. in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, itp.),
  •  comiesięczne spotkania członków Związku, mające na celu wymianę doświadczeń w kwestiach, dotyczących zagadnień, związanych z funkcjonowaniem firm

Przedsiębiorcy, zrzeszeni w WZP Lewiatan mają dostęp do opinii i ekspertyz ekspertów Konfederacji Pracodawców Lewiatan i WZP Lewiatan. W razie jakichkolwiek problemów, związanych z funkcjonowaniem firmy, mogą zwrócić się, za pośrednictwem biura WZP Lewiatan, do Ekspertów, którzy doradzą jak rozwiązać problem.
Eksperci i Partnerzy WZP Lewiatan (w tym kancelarie prawne) świadczą, w zakresie podstawowym, bezpłatne usługi doradcze na rzecz firm zrzeszonych w WZP Lewiatan.

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, tel. (61) 657 60 51, biuro@wzp.org.pl, www.wzp.org.pl.

Załączniki