Konkurs Fundacji Cemex

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" ogłosiła konkurs otwarty, w ramach którego można realizować projekty w następujących obszarach:

 • Rodzaj I - Edukacja
 • Rodzaj II - Ekologia
 • Rodzaj III - Kultura
 • Rodzaj IV - Programy obywatelskie
 • Rodzaj V - Sport
 • Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)
Konkurs Fundacji Cemex
Konkurs Fundacji Cemex

Ww. projekty powinny dotyczyć m.in:

 • wyrównywania szans edukacyjnych
 • wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
 • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
 • programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
 • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
 • inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 • Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 • Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).

  Typy dotacji:

 • do 4 tys. złotych brutto
 • do 8 tys. złotych brutto

 Każdy Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego naboru, w tym nie więcej niż jeden na dotację do 8 tys. złotych brutto.

 Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów przeznaczonych na realizację całego projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów finansowych realizowanego projektu.

 Projekty biorące udział w konkursie powinny zakończyć się do 31 grudnia 2018 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2018/2019).

Termin składania ofert do konkursu upływa 2 marca 2018 r. o godz. 24:00.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej CEMEX