Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 211/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 212/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 213/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 214/2019 12-04-2019 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 215/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na gabinet kosmetyczny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 216/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolno stojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 217/2019 12-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 690/2019 12-04-2019 wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Bruzdowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 691/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 692/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 693/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy w celu podziału na dwa osobne mieszkania lokalu nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 694/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowe - częściowa rozbiórka istn. restauracji Mc Donalds i istn. elementów zagospodarowania terenu oraz rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istn. budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , przebudową układu drogowego oraz znakami informacyjnymi oraz elementami małej architektury
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 695/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 696/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 697/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę ulicy Józefa Rivolego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 698/2019 12-04-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę dla zabudowy tarasu w budynku B - willa Bona oraz zmiana przebiegu muru oporowego przed budynkiem D - willa Decora
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 699/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę zespołu 3 budynków wielorodzinnych z wewn. inst. gazu, parkingami naziemnymi, małą architekturą i infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 700/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa strefy usług gastronomii i handlu wraz z instyalacjami wewnętrznymi oraz remont zaplecza socjalno-technicznego w obrębie poziomu +2 w budynku pasaż w centrum handlowym Stary Browar
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 701/2019 12-04-2019 zmiana pozwolenia na budowę budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 702/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej + realizacja utwardzeń
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 703/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych (po dwa mieszkania każdy) z wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 704/2019 12-04-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c. dn 63 PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz rurociągiem tłocznym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej kablowej NN
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 208/2019 11-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na parterze (LU2) na lokal mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 209/2019 11-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowy garażu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 210/2019 11-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokale usługowe (usługi nieuciążliwe)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 684/2019 11-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 685/2019 11-04-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy części budynku usługowo-biurowo-handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 686/2019 11-04-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z częścią handlowo-usługową i podziemną halą garażową wraz z budową zjazdu i usunięciem kolizji z słupem trakcyjnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 687/2019 11-04-2019 pozwolenie na budowę stacji transformatorowej, szafki kablowej, linii kablowych SN i nn
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 688/2019 11-04-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa lokalu usługowo-handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 689/2019 11-04-2019 pozwolenie na budowę - modernizacja i rozbudowa instalacji gazowej w kotłowni zakładowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2019 11-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii kablowej do projekt. szafki SK-4 i dalej do projekt. złącza kablowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2019 11-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, kompaktowej stacji transformatorowej, linii klablowej nn 0,4kV, szafki oświetlenia ulic
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 206/2019 10-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z rozbudową budynku garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 207/2019 10-04-2019 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy opieki medycznej - gabinety lekarskie
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 54/2019 10-04-2019 warunki zabudowy dla 2 b. jednorodzinnych Przekazanie akt sprawy na odzdział UII po uchyleniu decyzji przez SKO i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 675/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 676/2019 10-04-2019 pozwolenie na rozbiórke istn. pawilonu handlowego oraz budowę wolnostojącego garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 677/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, termomodernizacji oraz zm.sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z usługami na budynek o funkcji usługowej (hostel) z elementami zagospodarowania terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 678/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 679/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na ścieki
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 680/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę sieci gazowej n.c. dn 125PE
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 681/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa kompleksu bioreaktorów LOŚ
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 682/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla budynku garażowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 683/2019 10-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
- spr_UA-VII.6743.406.2019 10-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia alejek parkowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 203/2019 09-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 204/2019 09-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 205/2019 09-04-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 664/2019 09-04-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie zmiany odcinka od S16 do S16.1 UA-V-A05.6740.699.2016
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 665/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę przyłącza telekomunikacyjnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 666/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 10
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 667/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 3,5,7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 668/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego jednolokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 669/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z podłączeniem odbiorników w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 670/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 671/2019 09-04-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy istniejącego budynku, rozbiórka obiektu gospodarczego, budowa wewnętrznej instalacji gazu, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku A, I piętra budynku C, budynku D, I piętra i poddasza budynku E, budowa nowego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem i rewaloryzacją terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie ogrodu jordanowskiego Dziedziniec pod słońcem
Strona 1 2 1,843