Poznan.pl BETA

Poznański Serwis Oświatowy

Wydział Oświaty UMP przedstawia w załączeniu obowiązujący formularz Tytułu Wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego).

Tytuł Wykonawczy należy sporządzić w dwóch oryginalnych egzemplarzach, przy czym na drugim egzemplarzu powinna znaleźć się adnotacja - EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY DLA ZOBOWIĄZANEGO.
Jeżeli rodzice dziecka nie mają wspólnego adresu zamieszkania należy sporządzić dwa Tytuły Wykonawcze- dla każdego z rodziców osobny.

  • Szkoła wypełnia nagłówek oraz rubryki od A do E włącznie.
  • W rubryce A jako organ egzekucyjny należy wpisać - Prezydent Miasta Poznania
  • W rubryce B prosimy NIE WYPEŁNIAĆ punktów 7,8,9,10,11,12
  • W rubryce D prosimy NIE WYPEŁNIAĆ punktów 24,26; natomiast w punkcie 23 należy wpisać: art. 20 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.,nr.256,poz 2572, ze zmianami).
  • Formularz Tytułu Wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym znajduje się w załączniku nr 24 rozporządzenia (TYT-3)

Załącznik:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załączniki