Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

Opis

Gimnazjum Dwujęzyczne realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania dla oddziałów dwujęzycznych. Zwiększona liczba godzin przeznaczona jest na naukę języka niemieckiego – w przypadku jego nieznajomości - od podstaw
Nauczanie dwujęzyczne
„Nauczanie dwujęzyczne […] to także specyficzny system nauczania, w którym uczy się poszczególnych przedmiotów posługując się dwoma językami, ojczystym i obcym.”
(z autorskiego programu nauczania języka niemieckiego)
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki jest skierowane do uczniów uzdolnionych językowo i zmotywowanych do pracy. Absolwent podejmujący to wyzwanie będzie dobrze posługiwał się językiem niemieckim, znał terminologię potrzebną na takich przedmiotach jak matematyka, fizyka, geografia i historia nauczanych dwujęzycznie (Szkoła zapewnia nauczanie dwujęzyczne co najmniej trzech dwóch przedmiotów). Uczniowie lepiej poznają język niemiecki dzięki nauczycielom pochodzącym z Niemiec.
Sprzyjają temu również projekty edukacyjne realizowane w trakcie wymian z młodzieżą niemiecką z Gymnasium Georgianum z Vreden oraz Georg Buechner Gymnasium z Sellze koło Hanoweru.
Celem gimnazjum dwujęzycznego jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w licealnych klasach dwujęzycznych, w których około 50% przedmiotów nauczanych dwujęzycznie powinno być realizowane w języku niemieckim. Zdobywanie wiedzy w dwóch językach umożliwia lepsze przygotowanie się do pracy w warunkach współczesnego świata i postępującej integracji europejskiej.
Specyfika edukacji dwujęzycznej:
• wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
• umożliwia absolwentowi w miarę możliwości, swobodne posługiwanie się językiem obcym, także w zakresie słownictwa potrzebnego w późniejszym życiu zawodowym.
• poprzez perfekcyjne poznanie języka, umożliwia lepsze zrozumienie odmienności kulturowych,
• rozbudowa indywidualnych zainteresowań ucznia,
• wprowadza ucznia w świat innej kultury,
• rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
Warunkiem koniecznym przyjęcia do GD jest zaliczenie testu predyspozycji językowych (laureaci konkursów kuratoryjnych przyjmowani są w pierwszej kolejności, są zwolnienie z testu predyspozycji językowych).

Historia szkoły

Szkoła została powołana z dniem 01 września 2001 roku przez Radę Miasta Poznania (uchwała Nr LIV/68/III/2001 z dnia 10 kwietnia 2001 roku). 03, 04 maja 2004 odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny – uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Większość absolwentów kontynuuje naukę w VII LO im. Dąbrówki, pozostali są obecnie uczniami takich liceów jak I LO, IV LO, VIII LO, IX LO czy Św. Marii Magdaleny. W dniu 12 listopada 2004 roku nadano szkole imię Dąbrówki (Uchwała Nr LIII/561/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2004 roku).

Osiągnięcia szkoły

Każdego roku jesteśmy dumni z licznych naszych laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: języka polskiego, niemieckiego, języka angielskiego, geograficznego, historycznego, fizycznego, chemicznego, matematycznego oraz innych konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego organizowanego przez PSNJN, Wiedzy o Antyku, matematycznych, informatycznych, plastycznych oraz sportowych, zwłaszcza Wojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych w Brydżu Sportowym. absolwenci oraz absolwentka GD znaleźli się wśród złotych medalistów Mistrzostw Świata w Filadelfii 2010 roku.
Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów oraz olimpiad dla gimnazjalistów:
2009/2010 - 13 laureatów oraz 12 finalistów
2010/2011 - 14 laureatów oraz 9 finalistów
2011/2012 - 25 laureatów oraz 9 finalistów
2012/2013 - 24 laureatów oraz 16 finalistów
2013/2014 - 28 laureatów oraz 18 finalistów .
Szkoła od lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. W 2013 r. uczniowie Dąbrówki uzyskali z języka niemieckiego wynik 98,03% PP , 93,6% PR, a z wszystkich egzaminów - 91,6% , w 2014 odpowiednio: 96,99%, 94,79% oraz 92,59%.
Nasi uczniowie corocznie zdobywają Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół.
Od początku istnienia GD jego uczniowie wspierają z ogromnym rezultatem finansowym WOŚP.
Szkoła uzyskała status Szkoły partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec.
GD bierze udział w miejskim Programie Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy".
Więcej informacji: www.dabrowka.poznan.pl

Koła zainteresowań

Kółko:matematyczne, plastyczne, brydżowe (Klub brydżowy UKBS Dąbrówka), taneczne (taniec oraz aerobik), SKS, wolontariat, zespół muzyczny, teatr szkolny, dyskusyjny klub filmowy
Oferta kół dostosowana jest do oczekiwań uczniów.

Kontakty zagraniczne

Gymnasium Georgianum - Vreden, Sellze - Hannover

Dojazd

Autobus: 82, 91, 93, 95 – przystanek skrzyżowanie Żeromskiego z Dąbrowskiego.
Tramwaj: 2, 7, 17, 18 – przystanek skrzyżowanie Dąbrowskiego z Przybyszewskiego.

Języki obce

- Język angielski
- Język niemiecki

Wróć do listy