Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 2

Opis

I. W roku szkolnym 2015/2016 planuje się uruchomienie trzech oddziałów:

- Klasa akademicko-przyrodnicza „Młodzi odkrywcy” – została objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Geograficzno-Przyrodniczych UAM w Poznaniu. Tworzona jest dla uczniów o predyspozycjach przyrodniczo – matematycznych, w ramach realizacji autorskiego projektu edukacyjnego.
Nauka w tym oddziale pozwoli rozwinąć pasje badawcze uczniów i zainteresowania naukami przyrodniczymi. W ramach współpracy z poznańskimi uczelniami uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach terenowych o charakterze poznawczym i interdyscyplinarnym, obserwacjach przyrodniczych między innymi w Wielkopolskim Parku Narodowym, w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, na Farmie Wiatrowej w Margoninie itp. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i pokazach, przeprowadzać doświadczenia w profesjonalnych laboratoriach. Na końcu każdego roku nauki zostanie zorganizowany obóz na wzór konferencji naukowej z warsztatami i panelami dyskusyjnymi młodych badaczy. Uczniowie będą mieli możliwość zwiedzenia Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie oraz Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

- Klasa artystyczno- teatralna – pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach realizacji autorskiego programu edukacyjnego. Stworzona dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą sztuką wyrażoną przez teatr, literaturę, muzykę, formy plastyczne, w tym przy użyciu nowoczesnych technologii.
Realizacja programu stwarza warunki do nabycia przez młodzież wiedzy i umiejętności z zakresu teatru, jego historii, podstaw przedsiębiorczości, promocji własnych osiągnięć, grafiki komputerowej oraz kształtowania kompetencji interpersonalnych, kreatywności i poczucia własnej wartości. Uczniowie uczestniczyć będą w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, spotkaniach z aktorami, przeglądach teatralnych. Zajęcia z podstaw grafiki komputerowej i obróbki zdjęć odbywać się będą w pracowni bogato wyposażonej w sprzęt audiowizualny i multimedialny.
Do wyżej wymienionego oddziału istnieje możliwość przyjęcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o następujących niepełnosprawnościach: słabosłyszący, słabowidzący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową

- Klasa turystyczno-ekologiczna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tutystyczno-Krajoznawczego oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego, tworzona jest dla uczniów wykazujących zainteresowanie z zakresu turystyki i ekologii. Realizacja programu stwarza młodzieży szanse czerpania wiedzy i zdobywania umiejętności w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia. jest alternatywą spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, a także metodą uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów o charakterze interdyscyplinarnym i badawczym. Program bazuje na wiedzy przyrodniczej rozszerzonej o zagadnienia historyczne i społeczne, poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych województwa wielkopolskiego i miasta Poznań.

Kryteria naboru uczniów spoza obwodu szkoły dostępne są na stronie szkoły oraz stronach www.poznan.pl i http://nabor.pcss.pl.pl/poznan

II. Wszyscy uczniowie objęci są obowiązkową nauką języka angielskiego. Drugi język nowożytny do wyboru spośród: języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego.

III. Szkolny system wychowawczy nakierowany jest na rozwój samorządności i otwartości, budowania poczucia własnej wartości, dumy z przynależności do kraju i narodu, pielęgnowania tradycji.
a) Szkoła umożliwia młodzieży udział w programach
i projektach edukacyjnych, które organizowane są we współpracy z różnymi instytucjami. W ramach ich realizacji uczniowie odwiedzają uczelnie wyższe, zwiedzają wystawy, biorą udział w warsztatach, konkursach, ćwiczeniach badawczych i pokazach eksperymentów.
• Programy edukacyjne:
- „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” – Urząd Miasta Poznania
- „Szkoła bez przemocy” – program krajowy
- „Moje miasto bez elektrośmieci"
- "Nauczycielska Akademia Internetowa" - CEO i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
• Projekty edukacyjne
- ,,Wspólne nic znaczy niczyje" - Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej
- „Poznajemy Tajemnice biblioteki raczyńskich" - we współpracy z Biblioteką Raczyńskich
- działalność Punktu Bibliotecznego Biblioteki Pedagogicznej dla uczniów i rodziców
- "Nie siedź w domu, chodź na wycieczkę" we współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania
- "e-Twinning"
- "Noc Naukowców"
- "Dzieci Dzieciom"
- "Pokochaj muzykę"
• akcje charytatywne:
- "Książka dla rodaków z Białorusi"
- "Książka dla rodaków z Czech"
- "Góra grosza"
- "Zbiórka materialna dla mieszkańców Ukrainy"

b) Szkoła pielęgnuje postawę patriotyczną
i obywatelską, kultywuje pamięć związaną z Powstaniem Wielkopolskim.
Tradycją naszej szkoły są debaty uczniowskie przygotowane i prowadzone przez młodzież,
projekty obywatelskie: "Przyjaciel Szkoły" i "Nauczyciel Roku",
projekty patriotyczne: "Parada Młodzieży" i " Moja Ojczyzna - Polska" oraz udział w wojewódzkich i ogólnopolskich obchodach kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli podejmują działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym i partnerami zagranicznymi.
Szkoła posiada patronat Fundacji renaty Mataczyńskiej i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej "Światełko w Tunelu".

IV. Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania
z bardzo dobrze wyposażonej bazy:
- pracowni przedmiotowych: matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, pracowni języków obcych, historii, muzyki, plastyki, pracowni informatycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, komputery, monitory, projektory multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony;
- sali gimnastycznej;
- boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, przystosowaną do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową oraz tenisa stołowego;
- biblioteki szkolnej wyposażonej w bogaty księgozbiór,
w którym znajduje się centrum multimedialne z dostępem do internetu;
- stołówki szkolnej;
- opieki pielęgniarskiej.
Szkoła posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

GIMNAZJUM NR 2 JEST SZKOŁĄ, W KTÓREJ KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ STAĆ SIĘ WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM, OTWARTYM NA NAUKĘ,
ŚWIAT I LUDZI.

Historia szkoły

Gimnazjum nr 2 powołano dnia 1 września 1999 roku.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2002 roku od 1 września 2002 roku Gimnazjum nr 2 wraz ze Szkoła Podstawowa nr 75 stanowi skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3.
7 grudnia 2007 r. Gimnazjum nr 2 przyjęło imię Powstańców Wielkopolskich oraz otrzymało sztandar.

Osiągnięcia szkoły

Wybrane osiągnięcia szkoły:
- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
- Odznaka Honorowa „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci
o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
- certyfikat „Aktywna Organizacja Lokalna”
- certyfikat „Szkoła z klasą”
- certyfikat „Mocna szkoła”
- certyfikat „e-Akademia Przyszłości”
- certyfikat "Odnawialne Źródła Energii" - WKO
- certyfikat "Książka naszych marzeń" - MEN
- III miejsce w Festiwalu Małych Form Teatralnych "Chichot Pegaza"
- laureaci Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych z języka rosyjskiego, chemii i historii
- laureaci turniejów sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Niepodległej Wielkopolski – 1918-1919"

Koła zainteresowań

Praca w systemie jednozmianowym umożliwia uczniom korzystanie z szerokiej propozycji zajęć pozalekcyjnych np.:
- koła przedmiotowe: historyczne, języka angielskiego, języka rosyjskiego, fizyczne, chemiczne, geograficzne, biologiczne
- koło artystyczno-teatralne
- koło sportowe
- koło wschodniosłowiańskie
- koło turystyczne

Kontakty zagraniczne

Młodzież włącza się w realizację programów międzynarodowych. Współpracujemy z Gimnazjum w Sankt – Petersburgu (Rosja) , Zespołem Szkół w Czernihowie (Ukraina) oraz Základní škola a Mateřska škola se sídlem v Brně. Celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji językowych, wymiana doświadczeń w dziedzinie dydaktyki, wychowania i opieki oraz wizyty studyjne.

Dojazd

Autobus 71 przystanek przy al. Niepodległości (ZDOKP).
Tramwaj 6, 10, 12 przystanek Wierzbięcice lub ZCK.

Języki obce

- Język angielski
- Język hiszpański
- Język niemiecki
- Język rosyjski

Wróć do listy