Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 9

Opis

„Jesteś tworzywem – zostań twórcą”

Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorffa to szkoła zapewniająca
uczniom wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój oraz
przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo.
Wysoka jakość nauczania znajduje odzwierciedlenie w bardzo
dobrych wynikach egzaminów zewnętrznych, a także w wielu
sukcesach uczniów w konkursach przedmiotowych, w których
zdobywają tytuły laureatów i finalistów.
Jako „Szkoła wzorcowa” i „Szkoła z klasą” kładziemy nacisk na
rozwój kluczowych kompetencji: komunikacja- umiejętność
posługiwania się językiem ojczystym i obcym, praca w zespole,
rozwiązywanie problemów, umiejętność matematycznego
myślenia, umiejętność stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, uczenia się i dbania o zdrowie fizyczne.
Podejmowane działania sprzyjają rozwojowi kreatywności,
przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach projektu e-
szkoła Wielkopolska uczniowie Gimnazjum nr 9 uzyskali tytuł
„Twórczy Uczeń”.
Tworzone klasy posiadają patronaty Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Głosu Wielkopolskiego i Teatru Nowego
w Poznaniu oraz współpracują z Uniwersytetem Przyrodniczym w
Poznaniu,
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesjonalne doradztwo zawodowe wspiera uczniów przy
wyborze dalszego etapu kształcenia.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje
podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, a także w trakcie
realizacji projektów edukacyjnych. Mają też możliwość
przygotowania się do Międzynarodowego Egzaminu z Języka
Angielskiego PET.
Umiejętności językowe kształcą oni również w trakcie
międzynarodowych wymian międzyszkolnych.
Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
wyróżnioną certyfikatem „Twórczy Nauczyciel”, wykorzystującą
w pracy bogatą bazę dydaktyczną. Obejmuje ona tablice
interaktywne i rzutniki multimedialne
w każdej klasie, iPady, dwie nowocześnie wyposażone sale
komputerowe, centrum informacji multimedialnej oraz
pracownie przedmiotowe przystosowane do wykonywania
różnorodnych doświadczeń. Uczniowie mają również bezpłatny
dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi- Fi.
Jednym z priorytetów naszej szkoły jest rozwój kultury fizycznej
i sportu. Dysponujemy kompleksem boisk „Orlik” z zapleczem,
stadionem piłkarskim, dwoma salami gimnastycznymi, siłownią
zewnętrzną i linarium.
Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły wolnej od przemocy i
narkotyków” i „Bezpiecznej szkoły”. Bezpieczeństwu służy także
system monitoringu. Zapewniamy uczniom opiekę pielęgniarki.
Do dyspozycji uczniów jest stołówka oferująca domowe obiady.
Pracujemy jednozmianowo- zajęcia lekcyjne trwają do godz.
14:30.


W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy uczniom podjęcie
nauki w następujących klasach:

A – Klasa o zainteresowaniach sportowych - wiodące
dyscypliny: piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców oraz lekkoatletyka.
Realizacja zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin
tygodniowo. Patronat klubu INEA AZS Poznań i OTPS
Winogrady.
Język angielski jako podstawowy, drugi język obcy do wyboru
spośród następujących: niemiecki, rosyjski, hiszpański*.

B - e-KLASA - nauka z wykorzystaniem iPadów i programów do
edycji zdjęć.
Innowacja pedagogiczna "Nauczanie w e-KLASIE".
Rozszerzony zakres zajęć z informatyki.
Język angielski jako podstawowy, drugi język obcy do wyboru
spośród następujących: niemiecki, rosyjski, hiszpański*.

C - Klasa o zainteresowaniach artystyczno-dziennikarskich
(teatr, plastyka, muzyka). Udział w warsztatach teatralnych
organizowanych w Teatrze Nowym, warsztatach plastycznych i
muzycznych orazdziennikarskich organizowanych pod
patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
i redakcji „Głosu Wielkopolskiego”.

Język angielski jako podstawowy, drugi język obcy do wyboru
spośród następujących: niemiecki, rosyjski, hiszpański*.

D - Klasa dwujęzyczna** - (NOWOŚĆ!!!) rozszerzony zakres
nauczania języka angielskiego, kilka przedmiotów będzie
nauczanych w języku angielskim, wymiany międzynarodowe w
ramach programu Erasmus+
Drugi język obcy do wyboru spośród następujących: niemiecki,
hiszpański*.


* - nauka języków obcych realizowana z podziałem na grupy
według poziomów zaawansowania


DRZWI OTWARTE:

- 14 MARCA 2015 r., sobota, godz. 12.00
- 9 KWIETNIA 2015 r., piątek, godz. 18.00

Terminy sprawdzianów w naborze wstępnym zostanie podany
na "DRZWIACH OTWARTYCH".

**Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną z językiem
angielskim w naszym gimnazjum?


Wśród najważniejszych kompetencji niezbędnych młodemu
człowiekowi w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie
są kompetencje w obszarze komunikacji w językach obcych.
Biegłe posługiwanie się językiem angielskim jest nieodzowne w
edukacji współczesnego Europejczyka.

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim gwarantuje
zdobywanie wiedzy w zakresie skorelowanych przedmiotów:
języka angielskiego i biologii, geografii, historii, wiedzy o
społeczeństwie.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze w zakresie nauczania
języka angielskiego, stosowaniu różnorodnych metod
nauczania, ocenianiu kształtującemu i nietypowym lekcjom z
„żywym” językiem angielskim w roli głównej angażującym
anglojęzyczne sztuki teatralne, filmy, literaturę oraz projekty
(Erasmus+), mamy nadzieję wyjść naprzeciw oczekiwaniom
uczniów i rodziców. Chcemy zaproponować edukację
lingwistyczną jako spójny, metodycznie zorganizowany proces
wspierający poznawanie świata bez barier językowych.


Co zakłada program klasy dwujęzycznej z językiem angielskim?

Język angielski w rozszerzonym wymiarze 6 godzin tygodniowo
z podziałem na grupy językowe w całym cyklu kształcenia;
Naukę drugiego języka obcego (niemieckiego lub
hiszpańskiego) w wymiarze 2,5 godzin tygodniowo;
Nauczanie w języku angielskim wybranych zagadnień z
następujących przedmiotów: geografia, biologia, historia,
wiedza o społeczeństwie.

Podstawową kompetencją, którą uczniowie zdobędą podczas
nauki w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim jest wysoko
rozwinięta kompetencja komunikacyjna.

Interdyscyplinarne nauczanie w klasie dwujęzycznej z językiem
angielskim ma trzy części:

„Jak co nazywać” – tworzenie anglojęzycznego słowniczka
pojęć specjalistycznych oraz zakładek anglojęzycznych do
podręczników z danych przedmiotów;
„Anglojęzycznie przez cały rok” – zastosowanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w praktyce poprzez podejmowanie różnorodnych
aktywności nacechowanych samodzielnością w poszukiwaniu
rozwiązań;
„Otwarci do Europy” – opracowanie, podsumowanie i
prezentacja swoich lingwistycznych osiągnięć na końcu cyklu
kształcenia

Historia szkoły

Gimnazjum nr 9 powstało 1 września 1999 roku na mocy
uchwały
Rady Miasta Poznania.
Szkole nadano imię Jerzego Waldorffa i wręczono sztandar 17
czerwca 2003 roku.
Podczas uroczystości dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu-
pan
Sławomir Pietras podarował naszemu Gimnazjum obraz
Patrona,
a 1 września 2004 roku- podczas inauguracji nowego roku
szkolnego dyrektor ProSynfoniki pan Alojzy Andrzej Łuczak
podarował szkole portret Jerzego Waldorffa, który uświetnia
wnętrze biblioteki.

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie zdobywają liczne nagrody w konkursach np.:
Wojewódzkim Konkursie Historycznym - finaliści 2012, laureat
2013 r.
Wojewódzkim Konkursie Matematycznym – finalista 2012 r.
Wojewódzkim Konkursie Chemicznym - finaliści 2010 r.
Wojewódzkim Konkursie Biologicznym - laureat 2012 r.
Wojewódzkim Konkursie Fizycznym - laureat 2013 r., finalista
2014 r.
e-szkoła Wielkopolska - Twórczy uczeń - wyróżnienie -
2009/2010 r.
eSzkoła - Moja Wielkopolska - wyróżnienie - 2011/2012 r.
Powiatowym Konkursie Informatycznym Pomoc Dydaktyczna
2013 - II miejsce 2013 r.
Powiatowym Konkursie Informatycznym Pomoc Dydaktyczna
2010 - dwa wyróżnienia 2011 r.

MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK w koszykówce dziewcząt -
I miejsce 2010 r., VII miejsce 2011 r.
OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA w koszykówce dziewcząt - I
miejsce 2010 r.
Mistrzostwo Poznania w Koszykówce Chłopców
Niezrzeszonych w Klubach Sportowych - 2013 r. (corocznie
medalowe miejsce)
Poznańskie Igrzyska Szkół Gimnazjalnych w koszykówce
dziewcząt - II miejsce 2013 r.
Liga Szkół Gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - I miejsce
2011/ 2012 r., II miejsce 2012/2013 r.
Mistrzostwach Miasta Poznania w koszykówce dziewcząt i
chłopców szkół gimnazjalnych (corocznie medalowe miejsce).
Liga Szkół Gimnazjalnych w koszykówce niezrzeszonych I
miejsce - 2011/2012 r.
Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej - III
miejsce - 2012/2013 r.
Wojewódzkie Rozgrywki w Koszykówce Dziewcząt - III miejsce
2012 r.
Liga Szkół Gimnazjalnych Miasta Poznania w Halowej Piłce
Nożnej - III miejsce 2012/2013
GIMNAZJADA - w koszykówce dziewcząt - I miejsce w
Poznaniu i w województwie. - 2014 r.
WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZICZEK STARSZYCH w
Koszykówce Dziewcząt - I miejsce 2014 r.
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZICZEK STARSZYCH - VIII
miejsce 2014 r.
Ogólnopolski Turniej koszykówki dziewcząt w BYDGOSZCZY II
miejsce – 2014 r.
Ogólnopolskim Turnieju w koszykówce dziewcząt - MEMORIAŁ
im. Józefa Martyły – I miejsce 2014 r.
Gimnazjada LA - złoty medal w skoku wzwyż - Zięmborska
Aleksandra.- 2014 r.
Kadra Polski w koszykówce dziewcząt Aleksandra Zięmborska
- udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich we Francji – 2014 r.
Wielkopolska Liga Kadetek w koszykówce dziewcząt - po I
rundzie kadetki klasy III i II - I miejsce – 2014 r.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań działają w oparciu o preferencje uczniów.
Młodzież rozwija swoje zainteresowania w ramach klubów:
• Klub języka angielskiego PET;
• Warsztaty teatralne
• Szkolne Koło Caritas - wolontariat
• Chór szkolny
• Młodzieżowy Klub Koszykówki
• Klub następców Marii Curie
• Klub Piłki Nożnej
• Klub Elektroniczni Surferzy
• Klub Unihokeja
• Klub Miłośników Fizyki
• Samorząd Uczniowski
• Klub Literacko-Muzyczny Mały Big beat
• Piwnica 15
• Klub Miłośników Koszykówki dziewcząt

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE.

Kontakty zagraniczne

Od 2002 r. w ramach programu Comenius współpracowaliśmy z
partnerami ze szkół z różnych stron Europy.
Ostatni zrealizowany projekt to OUR CITIES INSIDE OUTSIDE
z Norwegią, Republiką Federalną Niemiec, Holandią i Turcją.

Obecnie ubiegamy się o dofinansowanie unijne w ramach
ERASMUSA+ w projekcie: Czy wiesz, co jesz czyli jak
odżywiamy się w XXI wieku.

Dojazd

Gimnazjum nr 9 mieści się na os. Wichrowe Wzgórze 111 w
Poznaniu
- linie autobusowe nr 69, 71, 78, 82, 85- przystanek: os.
Wichrowe Wzgórze
- linie autobusowe nr 72, 74, 83, 91- przystanek: ul. Murawa
- linia autobusowa nr 47, 51, 67/911- przystanek: ul.
Naramowicka
- linie tramwajowe nr 4, 10- przystanek: Rondo Solidarności

Dogodny dojazd do szkoły ze wszystkich części miasta

Języki obce

- Język angielski
- Język francuski
- Język hiszpański
- Język niemiecki
- Język rosyjski

Wróć do listy