Bezpłatna konferencja na temat edukacji dla zrównoważonego rozwoju!

Szanowni Państwo!

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
w Poznaniu ZAPRASZAJĄ dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych do uczestnictwa w konferencji :" Edukacja dla zrównoważonego rozwoju drogą do przyszłości."

Konferencja na UAM
Konferencja na UAM

Cele konferencji :
1. Popularyzacja wiedzy, znaczenia i rozumienia potrzeby edukacji dla zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.

2. Zainteresowanie nauczycieli sposobami pracy z dzieckiem ukierunkowanymi
na świadome korzystanie z zasobów naturalnych, kulturowych i cywilizacyjnych.
3. Uświadomienie nauczycielom potrzeby zrównoważenia wiedzy i doświadczeń zauważania zależności w relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym, a życiem ludzi.
4. Zainspirowanie nauczyciela do poszukiwania aktywizujących metod i form edukacyjnych w celu zwiększenia kontaktu dziecka z aglomeracji wielkomiejskiej ze środowiskiem naturalnym.

CZĘŚĆ PLENARNA:

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 - 9.40 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników - Dziekan WSE
9.40- 10.10 Zaangażowanie mentalne i emocjonalne ucznia fundamentem
edukacji dla (z) równoważonego rozwoju. Perspektywa
neurokognitywna wykład, Renata Michalak, dr hab. UAM
10.10 - 10.40 Idee zrównoważonego rozwoju a kultura pedagogiczna przedszkola i szkoły wykład dr Sylwia Jaskólska UAM
10.40 - 11.10 Strategie pracy nauczyciela przyjazne neuronom uczniów/ dzieci wykład dr Anna Basińska UAM
11.10 - 11.40 Koncepcje edukacji dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na pytania przyszłości dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
12.00- 12.30 Przerwa serwis kawowy

APLIKACJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

12.30-14.00 prezentacje szkół i przedszkoli

14.00 Zakończenie konferencji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa

Termin: 26 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Aula Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza ul. Szamarzewskiego 89.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 września : na adres email : p148.poznan@gmail.com lub tel. 61 82 25 231