OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - rusza nabór wniosków!

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

Otwarty Konkurs Ofert- rusza nabór wniosków
Otwarty Konkurs Ofert- rusza nabór wniosków

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"w roku 2018

w następujących priorytetach publicznych:

1. Realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzinami, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego.

2. Upowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

3. Rozwój placówek oświatowych i doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej

4. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań oraz pasji uczniów poznańskich szkół.

5. Działania edukacyjne wspierające rozwój szkolnictwa zawodowego.

6. Działania edukacyjne o charakterze patriotyczno- lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje zawarto w KOMUNIKACIE - Ogłoszeniu Konkursowycm w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.