Otwarty Konkurs Ofert zad. pn."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, Dyrektor Wydziału Oświaty z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIAW OBSZARZE "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2018.

Otwarty Konkurs Ofert- rusza nabór wniosków
Otwarty Konkurs Ofert- rusza nabór wniosków
 1. Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."
 2. Kwota dofiansowania  na całe zadanie: 15 000,00 zł. ​
 3. UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące ferii zimowych, projekty na wakacje letnie zostaną objęte kolejnym konkursem!Najważniejsze zasady przyznawania dotacji:
 4. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 2 500,00 złotych.
 • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
 • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert

 • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do
  29 stycznia 2018 roku do godziny 23:59;
 • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl - do dnia 1 lutego 2018 roku do godziny 15:30;
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie przekraczającym 7 lutego 2018 r.

Dodatkowe, szczegółowe informacje znajdują się w odnośnikach do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na platformnie Witklac.pl.