Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego ferii zimowych.

Zarządzeniem Nr 108/2018/P z dnia 12 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w zakresie zadania priorytetowego pn. "Wspierane organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych.". 

Otwarty Konkurs Ofert- ferie zimowe
Otwarty Konkurs Ofert- ferie zimowe

Szczegółowe informacje znajdują się w systemie Witkac. pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej.