Rusza nabór wniosków w Otwartym Konkursie Ofert w zad."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich."

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018. poz. 450 t.j.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz  uchwały Rady Miasta Poznania Nr IV/40/VIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

Konkurs
Konkurs

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2019.

1. Zadanie priorytetowe: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich."

2. Całkowita kwota dofinansowania zadania 50 297,00 zł.

3. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

4. Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.

5. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 22.06.2019 roku do 31.08.2019 roku.

Szczegółowe informacje zawarto w KOMUNIKACIE - Ogłoszeniu Konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.