Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 47, ul. Senatorska 1;

2)      Przedszkola nr 112, ul. Osinowa 14 a;

3)      Przedszkola nr 113, os. Rzeczypospolitej 7;

4)      Przedszkola nr 150, os. Rusa 120;

5)      Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 42;

6)      Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3;

7)      Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 352;

8)      Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43;

9)      Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41;

10)  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul. Dąbrowskiego 73;

11)  Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci,
ul. Sanatoryjna 2;

12)  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1.

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:  jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:

a)  osiada:

-   wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej - na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,

- wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu,  której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe

- na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek,

wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce

- na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej specjalnej, zespołu szkół specjalnych, technikum, liceum ogólnokształcącego,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

-  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

Całe ogłoszenie znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki