Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektora!

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 

§ 2

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

-   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub:

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

-   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

-  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e) pełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

Całe ogłoszenie znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki