"Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki" rusza nabór ofert w kolejnym Otwartym Konkursie Ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2020, uchwały Nr XXXVI/613/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr XL/691/VII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

w priorytecie pod nazwą:

"Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w zakresie matematyki"

matematyka konkurs
matematyka konkurs

Planowana kwota dofinansowania - 300 000,00 złotych.

  1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl
    w terminie do 11 kwietnia 2017 roku do godziny 23:59.
  2. Wygenerowane w systemie oraz wydrukowane "Potwierdzenie złożenia oferty" należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz z odpowiednimi załącznikami opisanymi w pkt. 5, w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania - pokój nr 57, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia aplikacji ofert w systemie Witkac.pl, tj. do dnia do 14 kwietnia 2017 roku, do godz. 15:30);
  3. Termin realizacji zadania przypada od 10.05.2017 r. do 30.12.2017 r.
  4. Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz  5% wkładu osobowego (przeliczane względem wnioskowanej dotacji). 
  5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyskała powyżej 51% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły największą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania. 
  6. Termin realizacji zadania przypada od 10.05.2017 r. do 30.12.2017 r. 
  7. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie przekraczającym 5 maja 2017 r.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości realizacji ww. zadania, przewiduje się dotowanie nie więcej niż dwóch projektów.

Pełna treść komunikatu konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w portalu Witkac.pl.

Aplikacja ofert odbywa się wyłącznie za pomocą strony www.witkac.pl