Wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

informacja
Informacja nt. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W każdej placówce wywieszono listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych oraz listę placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.

Załączniki