Zespoły szkolno-przedszkolne

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa dotycząca propozycji utworzenia w Poznaniu nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W bieżącym roku szkolnym Miasto Poznań powołało pierwszy zespół szkolno-przedszkolny. Stało się to za sprawą porozumienia wielu środowisk, które uczestniczyły w licznych konsultacjach społecznych. Utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na Os. Łokietka składa się ze Szkoły Podstawowej nr 35  i z Przedszkola nr 187.

1
1

Do budynku szkolnego przeniesiono dzieci z bloków spółdzielczych, tworząc w nowych warunkach, pełne grupy 25 osobowe, a tym samym zwiększając ilość miejsc organizacyjnych. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie rodziców nową placówką dodatkowo utworzono dwa kolejne oddziały dla 50-ciu dzieci. W sumie do przedszkola w zespole uczęszcza 250 dzieci w wieku 3-6 lat, do szkoły podstawowej 176 uczniów. W placówce znaleźli zatrudnienie pracownicy obu połączonych placówek. Ponieważ utworzono nowy zespół szkolno-przedszkolny, dyrektora wyłoniono przeprowadzając konkurs, który wygrała dotychczasowa dyrektorka szkoły. Funkcję wicedyrektora zaproponowała dotychczasowej dyrektor przedszkola włączonego w zespół. W budynku szkoły i jej otoczeniu, w okresie wakacji letnich, przeprowadzono prace modernizacyjne, zagospodarowano dodatkowe place zabaw dla dzieci młodszych i zakupiono wyposażenie.

Korzystając ze zdobytych doświadczeń miasto zamierza kontynuować prace nad utworzeniem nowych zespołów szkolno-przedszkolnych w mieście. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich od roku 2014. 9 lutego 2012 r. podpisana została nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Przyjęta zmiana wydłużyła do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Zmiany w przepisach opóźniające wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich i ich pozostanie w przedszkolach oznacza dla naszego miasta ograniczenie dostępności do wychowania przedszkolnego trzylatkom. Rodzice sześciolatków wysyłając wcześniej swoje dziecko do szkoły unikną wzrostu liczby dzieci z dwóch roczników w jednym roku szkolnym na każdym poziomie edukacji, czy powtarzania przez dziecko zbliżonych partii materiału na etapie edukacji przedszkolnej i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Utworzenie zespołów szkolno - przedszkolnych będzie zmianą administracyjną, która nie wpłynie na jakość oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli. Podejmowane działania mają spowodować polepszanie struktury organizacyjnej placówek, racjonalizację wydatkowania środków finansowych, oraz poprawę wykorzystania obiektów oświatowych. Uwieńczeniem tych starań będzie również uzyskanie obniżenia wydatków ponoszonych na oddziały przedszkolne przy szkole, co ma bezpośrednie przełożenie przy wyliczaniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Przygotowywane zmiany przyczynią się m.in. do: wzmocnienia oferty edukacyjno-wychowawczej, poprzez wymianę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń poszczególnych placówek (bezpośrednia współpraca przedszkola ze szkołą podstawową,), zapewnienia stałej opieki psychologa, pedagoga czy pielęgniarki, łagodnego przejścia na wyższy etap edukacji, systematycznego i pełniejszego wykorzystania przez szkołę podstawową i przedszkole terenów placówki w celu organizowania np.: festynów, gier i zabaw dla przedszkolaków
i uczniów, jeden "gospodarz" - dyrektor zespołu - będzie myślał, jak płynnie dysponować miejscami dla wszystkich dzieci. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego miałby nadzór nad realizowaniem programu przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 letnich i realizacji potrzeby programowej dla dzieci od 3 roku życia. Będzie mógł elastycznie reagować na zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolu a zwiększenie jej w szkole, gdy od 2014 r. uczęszczać będą do przedszkoli tylko 3, 4 i 5-latki. Nauczyciele i obsługa będą mogli swobodnie uzupełniać etaty w obu placówkach, szczególnie w sytuacjach związanych z nieobecnościami spowodowanymi urlopami czy zwolnieniami lekarskimi. W obowiązkach związanych z zarządzaniem przedszkolem pomoże zastępca dyrektora specjalnie powołany do tego poziomu kształcenia.

Załączniki