Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Przedszkola na planie Dodaj obiekt -

Przedszkole nr 25

Opis

Przedszkole mieści się w budynku Parafii M.B.B. w Poznaniu przy ulicy Glogowskiej 97 z wejściem od ulicy Lodowej. Placówka posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 100 wspaniałych przedszkolaków. Sale zajęć są bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy i audio-video. Dzieci mają możliwość codziennego pobytu w ładnych ogródkach posiadających urządzenia rekreacyjno-sportowe, piaskownice i pasma zieleni.
W każdej grupie wiekowej zwraca się uwagę na przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego: używanie form grzecznościowych, życzliwego zachowania się wobec kolegów i personelu, nie wyrządzania krzywdy innym, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie, poszanowanie cudzej własności.
Opiekę nad dziećmi sprawuje odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Priorytetami w naszej placówce są: poszanowanie praw dziecka oraz wspieranie indywidualnego rozwoju.Przedszkole realizuje obowiązek przygotowania dziec i5 i 6-letnich do podjęcia nauki w szkole poprzez systematyczne stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i rzeczywistości, nabywaniu umiejętności poprzez aktywność własną i działanie, nabywaniu umiejętności budowania kontaktów społecznych i świata wartości.

Liczba miejsc

100

Osobny budynek

Nie

Ogródek przedszkolny

Tak

Osiągnięcia szkoły

Za szczególne nasze osiągnięcia uważamy: wytworzenie w przedszkolu domowej atmosfery pełnej życzliwości, wzajemnego szacunku i wsparcia co zaowocowało dobrym samopoczuciem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dobrą opinią placówki w środowisku lokalnym.
Każdego dnia stwarzamy dzieciom atrakcyjne sytuacje edukacyjne, które mają wpływ na prawidłowy harmonijny ich rozwój a tym samym kształtowanie różnorodnych umiejętności umożliwiających osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Godziny otwarcia

od 6:00 do 17:00

Dodatkowe zajęcia

- Języki obce
- Rytmika
W ramach edukacji przedszkolnej prowadzone są zajęcia katechetyczne (dla starszych dzieci) , logopedyczne
(dla dzieci 6 - cio letnich ) oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
( dla dzieci 5,6 - cio letnich). Zajęcia te są bezpłatne . Dodatkowo organizowane są w każdym miesiącu inne atrakcje dla dzieci tj. teatrzyki, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi imprezy okazjonalne

Wróć do listy