Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Technika na planie Dodaj obiekt -

Technikum Energetyczne

Opis

Technikum Energetyczne to Szkoła o 75 letniej tradycji. Zapisana jest w świadomości poznaniaków jako "Energetyk". Według rankingu dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 10 stycznia 2012 r. Technikum Energetyczne jest na III miejscu w Poznaniu i na IV miejscu w Wielkopolsce. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2011 Technikum było na I miejscu w Poznaniu pod względem zdawalności egzaminu zawodowego w zawodach technik elektronik i technik elektryk. Uczniowie Technikum mają możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV. Ambicją Szkoły jest przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach technicznych zgodnie z tradycją szkoły, ale i również nadążanie za nowymi trendami rozwojowymi w branży elektrycznej, elektronicznej, energetycznej i przygotowanie uczniów do zdobycia najwyższych kwalifikacji zawodowych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Kształceniu zawodowemu patronują znane poznańskie firmy: ELEKTROMONTAŻ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne „Zachód”. Od 2013 roku patronat nad klasami objęła Politechnika Poznańska.
Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną: sale multimedialne, 3 pracownie komputerowe, pracownie zawodowe – elektryczna (w tym 8-stanowiskowa pracownia INTELIGENTNY DOM – jedyna w Poznaniu!), pracownie elektroniczne, pracownia energetyczna, sala gimnastyczna i siłownia, salka treningowa do judo, sala konferencyjna, biblioteka z czytelnią multimedialną, bar uczniowski. W szkole działają liczne koła zainteresowań i kluby np. Klub Młodego Politologa, Klub "8" - młodzieżowy wolontariat, zespół muzyczny, chór szkolny, teatr oraz koła przedmiotowe i sportowe. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie uczestniczą w zajęciach na pływalni Olimpia w Poznaniu. Reprezentacja szkoły w piłce siatkowej i koszykowej zajmuje czołowe miejsce w I lidze szkół średnich miasta Poznania.
ZSE Nr 1 od kilku lat uczestniczy w programie "Trwała pamięć pokoleń", w ramach którego co roku bierze udział w Marszu Pamięci w Katyniu. Prowadzona jest również wymiana młodzieżowa z Niemcami, Ukrainą i Kazachstanem.
Uczniowie Technikum realizują współfinansowany ze środków unijnych EFS Projekt „Ciekawiej kształcić to lepiej przygotować do zawodowej przyszłości" Wartość projektu wynosi przeszło 500 000 zł.
W Szkole od 1 września 2010 r. działa elektroniczny dziennik lekcyjny z dostępem dla uczniów i rodziców.
Technikum Energetyczne kształci w zawodach: TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ENERGETYK.

Historia szkoły

1937 - We wrześniu powstaje Państwowe Liceum Mechaniczne i Elektryczne w Poznaniu stanowiące podbudowę Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, z którą stanowi organizacyjną całość. Była to szkoła zawodowa trzyletnia stopnia drugiego z siedzibą w budynku dzisiejszej Politechniki Poznańskiej przy Placu Bergera 5, (obecnie Plac Marii Skłodowskiej-Curie). Uczniów przyjmowano po „małej maturze”, tj. po przedwojennych sześciu klasach ośmioletniego gimnazjum. W roku szkolnym 1937/38 szkoła miała dwie klasy – mechaniczną i elektryczną.
1945 - 1 marca Szkoła podjęła pracę jako samodzielna jednostka. W dniu 5 kwietnia. liczyła 182 uczniów, nadto od 1 czerwca otwarto klasę przygotowawczą dla 64 uczniów. W lipcu odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Z klasy mechanicznej zdało go 16 osób, a z klasy elektrycznej 13.
1949 - 1 września Szkoła liczyła 16 oddziałów rozmieszczonych w trzech budynkach:
• przy Placu M. Skłodowskiej-Curie (budynek główny),
• w Liceum św. Marii Magdaleny przy ul. Różanej (5 klas popołudniowych),
• w Szkole Podstawowej Nr 39 przy ul. Daszyńskiego (1 klasa).
Od 1 września w składzie placówki znalazły się szkoły dla dorosłych, a mianowicie: Państwowe Liceum Mechaniczne dla Dorosłych oraz Państwowe Liceum Elektryczne. Szkoły te realizowały swoje zadania statutowe do końca roku szkolnego 1960/61, a następnie włączono je do Technikum Mechanicznego Zaocznego w Poznaniu przy ul. Dzierżyńskiego 352/360 (obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.)
1951 - Od 1 września funkcjonuje nowa nazwa szkoły – Technikum Mechaniczno-Elektryczne Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Poznaniu.
1953 - Od 6 lipca Szkoła podlega Ministerstwu Energetyki, jednocześnie zmienia nazwę na Technikum Energetyczne.
1958 - Od 23 lipca wszystkie agendy Technikum Energetycznego uzyskały jedną siedzibę w budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej nr 1 przy ul. Inżynierskiej 4/5.
1959 - 23 października nastąpiło komisyjne rozdzielenie pomieszczeń i Technikum Energetyczne przejęło nowszą część budynku..
1964 - 1 września podczas miejskich uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1964/65 - przekazano Technikum Energetycznemu nową „tysiąclatkę” usytuowaną przy ul. Dąbrowskiego 163, jednocześnie nadano Szkole imię – generała Aleksandra Zawadzkiego. Nowa siedziba oczywiście cieszyła całą społeczność szkolną, umacniała pozycję Szkoły, jednakże były to właściwie tylko mury. Wszystko trzeba było tworzyć od podstaw, a mianowicie:
• pracownie przedmiotowe (pomiarów elektrycznych, maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych, automatyki i wysokich napięć, pracownię cieplną i chłodniczą), wyposażano sukcesywnie do końca lat 70; zlokalizowano je w najniższej kondygnacji budynku szkoły (sale 01-07, 011 i 012),
• urządzenie boisk i terenów zielonych wokół budynku Szkoły, łącznie z nasadzeniem drzew i krzewów, to również kilka lat wysiłku (razem 55 tys. godzin przepracowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców w tzw. „czynach społecznych”).
1968 - Technikum Energetyczne otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekuńczy Szkoły.
1977 - 1 stycznia – kolejna zmiana nazwy Szkoły – powołano Zespół Szkół Elektrycznych, z następującym składem organizacyjnym:
• Technikum Energetyczne – 5-letnie
• Technikum Energetyczne – 3-letnie na podbudowie ZSZ
• Technikum Energetyczne – 3-letnie dla pracujących
• Liceum Zawodowe – 4-letnie
• PSZ – 2-letnie Policealne Studium Zawodowe
1983/1984 - W Zespole Szkół Elektrycznych otwarto pierwszą w Poznaniu oraz w województwie pracownię informatyki, początkowo wyposażoną w jeden mikrokomputer, a w roku następnym kolejne osiem komputerów z funduszy Kuratorium i trzy mikrokomputery otrzymane w darze z Ministerstwa Oświaty i Wychowania. W kolejnych latach powstała druga pracownia informatyczna. Zakupiono dodatkowy osprzęt: drukarki, stacje dysków, serwer. Od roku 1985 pracownia umożliwiała prowadzenie zajęć w grupach ćwiczeniowych.
1986 - Rozpoczęto budowę pawilonu przy sali gimnastycznej. W nowych pomieszczeniach zlokalizowano: gabinet lekarski, gabinet pedagoga szkolnego, pomieszczenia dla personelu obsługi, szatnię uczniowską, ciemnię fotograficzną i pomieszczenie dla planowanej izby tradycji Szkoły. Dodatkowa powierzchnia pawilonu umożliwiła powstanie czytelni przy bibliotece w miejscu dotychczasowego gabinetu lekarskiego i pomieszczenia na kolejną pracownię informatyczną.
1987 - 1 września wprowadzono obecnie funkcjonującą nazwę Szkoły – Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
1999 - 1 września w składzie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 uruchomiono XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3 oddziały o profilu ogólnym z językiem angielskim i językiem rosyjskim.
2002 - Od 1 września, w związku z nowa siecią szkolnictwa ponadgimnazjalnego Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 rozpoczął pracę w następującym składzie organizacyjnym:
• XXVI Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie - obecnie wygaszone
• Technikum Energetyczne – 5-letnie - obecnie wygaszone
• XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie
• XXVI Liceum Profilowane – 3-letnie - nie prowadzi naboru
• Technikum Energetyczne – 4-letnie
ZAWODY KSZTAŁCONE W TECHNIKUM:
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK ENERGETYK

Osiągnięcia szkoły

Sukcesy na olimpiadach technicznych
Stała obecność szkolnej reprezentacji piłki siatkowej i koszykowej na czołowych miejscach poznańskiej ligi szkół średnich

Koła zainteresowań

Kluby sportowe - piłka koszykowa, siatkowa, nożna, judo
Klub Młodego Technika
Koła przedmiotowe i językowe
Koło turystyczne
Koło informatyczne

Kontakty zagraniczne

Szkoła uczestniczy w programie "Trwała pamięć pokoleń" w ramach którego bierze udział co roku w Marszu Pamięci w Katyniu.
Prowadzona jest również wymiana młodzieżowa z Niemcami, Ukrainą i Kazachstanem.

Dojazd

Pętla tramwajowa Ogrody; tramwaje: 2, 7, 17, 18, autobusy: 50, 61, 82, 86, 91, 93, 95, 102, i podmiejskie.

Wróć do listy