Obowiązki członków OKW

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dopisanych osób do spisu wyborców. Sprawdź załącznik.

Załączniki


Pełnienie funkcji członka OKW to bardzo odpowiedzialna i znacząca rola. Podkreśla to na każdym etapie Państwowa Komisja Wyborcza.

Zobacz film


Przed dniem wyborów

1)      Udział w pierwszym posiedzeniu (konstytuowanie się komisji).

2)      Udział w szkoleniu dla okw.

3)      Stemplowanie kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym oraz przygotowanie pakietów wyborczych.

4)      Odbiór: kart do głosowania, formularzy protokołu głosowania, pieczęci, spisu wyborców, listy wyborców głosujących przez pełnomocnika, osłony na spis wyborców oraz innych materiałów (np. biurowych). Sprawdzenie otrzymanych materiałów. Liczenie kart do głosowania.

5)      Kontakt z operatorem informatycznej obsługi komisji (dot. przewodniczących okw).

W dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego

1)      Sprawdzenie dostarczonych dokumentów i materiałów.

2)      Ponowne przeliczenie kart do głosowania.

3)      Stemplowanie kart do głosowania.

4)      Sprawdzenie lokalu wyborczego. Przygotowanie do rozpoczęcia głosowania.

5)      Sprawdzenie, zamknięcie i opieczętowanie urny.

W dniu wyborów w trakcie głosowania

1)      Otwarcie lokalu wyborczego.

2)      Umieszczenie w lokalu ewentualnej informacji o skreśleniach/unieważnieniach kandydatów/list kandydatów.

3)      Wydawanie kart do głosowania (sprawdzanie tożsamości wyborcy, odszukiwanie wyborcy w spisie, dopisywanie wyborców do spisu, odbieranie od wyborców podpisów potwierdzających otrzymanie karty, ochrona danych osobowych ujętych w spisie).

4)      Udzielanie wyjaśnień dot. sposobu głosowania - na wniosek wyborcy oraz przekazywanie ustnie treści obwieszczeń dot. komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych list kandydatów - na prośbę wyborcy niepełnosprawnego.

5)      Wydawanie nakładki na kartę do głosowania.

6)      Wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział w głosowaniu - na żądanie wyborcy.

7)      Czuwanie nad przebiegiem głosowania w lokalu.

8)      Bieżące sprawdzanie liczby podpisów w spisie (w razie potrzeby powiadamianie o konieczności uruchomienia kart z rezerwy).

9)      Czuwanie nad zapełnieniem urny (w razie potrzeby skorzystanie z drugiej urny lub jej zamówienie).

10)  Przekazywanie PKW danych o frekwencji (dot. stałych obwodów głosowania) oraz podanie ich do publicznej wiadomości (wg stanu na godz. 12:00 i 17:00).

11)  Wykonywanie czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

W dniu wyborów po zakończeniu głosowania

1)      Zamknięcie lokalu wyborczego.

2)      Zapieczętowanie otworu urny wyborczej.

3)      Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu głosowania.

4)      Podanie wyników głosowania w obwodzie do publicznej wiadomości.

5)      Pozostanie w dyspozycji do momentu przyjęcia protokołu przez Okręgową Komisję Wyborczą.


Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki


Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego:

Załączniki


Naszej pracy w okw może się przyglądać mąż zaufania i obserwator.

Zobacz film

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej