Podstawowe informacje

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Aktem prawnym normującym kwestie zarządzania kryzysowego jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przepisami prawnymi, Prezydent Miasta Poznania został zobligowany do realizacji następujących zadań w mieście:

1) kierowanie: monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania",

b) realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego,

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

5) zapobieganie, przeciwdziałnie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie z szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.  

Prezydent wykonuje powyższe przedsięwzięcia przy pomocy powiatowej administracji zespolonej, wybranych wydziałów UMP - w szczególności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Prezydent powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu    i podejmowaniu przez Prezydenta kluczowych decyzji z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej